Kolonihaver

I Kalundborg kommune findes der i dag kolonihaveforeninger fordelt på seks lokaliteter, fem i Kalundborg by og en i Høng. Alle eksisterende kolonihaver er udpegede som varige.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • borgerne fortsat kan have god adgang til åbent land og rekreative friluftsoplevelser tæt på deres bopæl
  • sikre mulighed for at etablere et tilstrækkeligt antal kolonihaver som supplement til etageboliger

Retningslinjer

7.6.1 De eksisterende kolonihaveområder fremgår af temaet kolonihaver på kortet 7.6.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.6.a. Eksisterende kolonihaver

7.6.2 Inden for BYOMRÅDE kan der udlægges arealer til kolonihaver.

7.6.3 Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overstige 40 m².