Boligudbygning

En hensigtsmæssig byudvikling forudsætter, at der udlægges boligområder, som i boligantal og areal modsvarer efterspørgslen. I dette afsnit beskrives principperne for kommunens boligudbygning. Planlægningen for kommunens byer og øvrige lokalområder er nærmere beskrevet under "Lokale forhold".

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • tiltrække flere borgere til kommunen - gerne erhvervsaktive og børnefamilier
  • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter
  • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by - herunder midtbyen og i østlig retning - og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt
  • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning- og omdannelse hvor muligt
  • styrke tilgængeligheden til den kollektive transport
  • understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i boligområderne
  • arbejde for, at der i boligudbygningen skabes trygge og overskuelige miljøer

I forlængelse heraf, er det Kommunalbestyrelsens mål, at boligudbygning i kommunen sker med følgende fordeling:

Boligudbygning 2017-2028

Planområde
Skoledistrikt
Restrummelighed
Antal boliger
Udgår
Antal boliger
Nye udlæg / omdannelsesområder
Antal boliger (tilgår)
Ny rummelighed
Antal boliger
         
KALUNDOBRG 1297     1297
Rynkevang *413     413
Nyrup 104     104
Raklev 60     60
Herredsåsen 325     325
Årby 62     62 
Rørby 77     77 
Tømmerup 235     235
Røsnæs 21     21
         
SVEBØLLE 571     571
Svebølle 211     211
Firhøj 375     375
Sejerø -      
         
UBBY-JERSLEV 209     186
Hvidebæk 209 23**   186
         
GØRLEV 324     324
Gørlev 259     259
Kr. Helsinge 65     65
         
HØNG 553     503
Høng *459 50***   409
Buerup 81     81
Løve-Ørslev 13     13 
         
TOTAL 2954 73   2881

* Eksisterende omdannelsesområder i Kalundborg midtby på ca. 200 boliger og i Høng by på ca. 50 boliger er medregnet i restrummeligheden.

** Det indgår i Forslag til Kommuneplan 2017-2028 at udtage udlagt Boligområde i Svallerup med plads til ca. 23 boliger.

*** Det indgår i Forslag til Kommuneplan 2017-2023 at tilbageføre Blandet Bolig- og Erhvervsområde i Høng (tidl. H1.Bl03, syd for Møllegårdsvej) til Erhvervsområde, idet eksisterende virksomhed gør det uhensigtsmæssigt at udbygge området yderligere med boliger.

Udbygningsområder skal sikre rummelighed til nye boliger fordelt i hele kommunen. Fordeling af rummeligheden i planområderne er opgjort på baggrund af kommunens skoledistrikter og byområder.

Restrummeligheden angiver, at der er reserveret arealer svarende til ca. 2904 nye boliger i den tidligere planlægning. Heri er indregnet 300 nye boliger i eksisterende byomdannelsesområder i Kalundborg og Høng.

Med Forslag til Kommuneplan 2017-2028 indgår, at udbygningsområde til lav boligbebyggelse, med plads til ca. 23 boliger, udgår af planlægningen, idet der ikke vurdere at være potentiale for en udbygning. Samtidig tilbageføres Blandet Bolig- og Erhvervsområde til Erhvervsområde, hvormed 50 boliger udgår.

Retningslinjer

3.1.1 Der skal tilstræbes mulighed for et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter.

3.1.2 Nye boligudbygningsområder skal udlægges i umiddelbar tilknytning til byzone efter gældende retningslinjer for nyudlæg i BYOMRÅDER.

3.1.3 Begrænset boligudbygning kan ske ved afgrænsede landsbyer i landzone, når boligudbygning ikke med rimelighed kan ske ved et byområde. Udbygningen skal ske indenfor landsbyafgrænsningen.

3.1.4 Nye boliger kan som hovedregel kun opføres i BYOMRÅDE, i lokalplanlagte landsbyer og i afgrænsede landsbyer.

3.1.5 Nye boligudbygningsområder skal koordineres med de kommunale servicetilbud.

3.1.6 Nye boligudbygningsområder skal hvor muligt koordineres med det eksisterende forsyningsnet. Hvor dette ikke er muligt skal der stilles særlige energi- og miljøkrav til bebyggelsen.

3.1.7 Nye boligudbygningsområder skal udlægges under hensyntagen til bedst mulige udnyttelse af veje, kloak mv.

3.1.8 Nye boligudbygningsområder skal sikres sammenhæng til eksisterende byområde gennem veje, stier og grønne strukturer.

3.1.9 Nye boligudbygningsområder skal sikres en klar adskillelse mod åbent land og bebyggelse skal under hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier tilpasses og integreres i landskabet.

3.1.10 Kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse. Nye boligudbygningsområder i kystnærhedszonen skal i videst muligt omfang placeres bag eksisterende bebyggelse, således at de åbne kyststrækninger friholdes for bebyggelse.

Se den nærmere redegørelse for boligudbygningen i hvert planområde under Lokale forhold: