Redegørelse for bosætning

Bosætning er helt centralt for kommunens udvikling. Både for opretholdelsen af et sundt erhvervsliv og for kommunens muligheder for at yde service af en høj kvalitet. Et tilstrækkeligt befolkningsunderlag er også væsentligt for butiksforsyning og for kommercielle udbud i øvrigt.

I et fremadrettet perspektiv medfører den demografiske udvikling en skærpet konkurrence kommunerne imellem om at tiltrække nye borgere, gennem iværksættelse af forskellige tiltag. Der er derfor en risiko for, at Kalundborg kommune fremover vil miste borgere til andre kommuner, hvis kommunen ikke selv deltager i denne konkurrence.

Kalundborg Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i; ikke blot for eksisterende borgere, men også for tilflyttere. Her har kommunen særligt fokus på to grupper: de erhvervsaktive, som kan bidrage til udviklingen af kommunens erhvervsliv og børnefamilierne, som bidrager til en sund balance mellem unge og gamle i kommunen og som kan sikre et bæredygtigt grundlag for kommunens serviceforsyning. Hermed hænger bosætning tæt sammen med kommunens målsætninger for både erhverv og for serviceforsyning.

Udvikling af kommunens bosætningsmæssige potentiale handler om kommunens bokvaliteter. "Bokvalitet" er flertydigt og betegner forskellige borgeres forskellige forestillinger om og forventninger til det gode liv. Kalundborg Kommune rummer mange forskelligartede kvaliteter, som tiltaler forskellige mennesker: smukke landskaber med ro og langt til naboerne, hyggelige byer og landsbyer, hvor det lokale sammenhold står i centrum, imponerende kyststrækninger med store oplevelsesmæssige kvaliteter samt naturligvis Kalundborg by som kommunens centrum for bosætning, erhverv, detailhandel og service.

De forskellige kvaliteter er altså både fysiske (veje, landskab etc.) og ikke-fysiske (service, kultur- og foreningsliv, herunder idrætstilbud, lokalt sammenhold etc.). Kalundborg kommune har bosætningsmuligheder for enhver smag og skal også have det i fremtiden. Det indebærer bl.a. at udvikling ikke nødvendigvis er synonymt med vækst eller ensretning i alle kommunens byer, men at kommunens forskellige områder kan udvikle sig i forskellige retninger.

Kommunens forskellige lokalområder og boligområder kan derfor også udvikle sig på flere forskellige måder:

  • Byomdannelse. Muligheden for byfortætning er vurderet i henholdsvis Kalundborg by, Høng, Gørlev og Svebølle, og der planlægges for et betydeligt antal boliger i eksisterende byområder. Flere af disse områder ligger stationsnært og tæt på anden kollektiv transport, og er samtidig tilgængelige fra hovedindfaldsvejene og lever derfor op til målsætningen om gode, sikre transportmuligheder. Samtidig vil der være god adgang til service - og kulturtilbud.
  • Byfornyelse. Eksisterende byområder opgraderes gennem byfornyelse, eksempelvis som i Kalundborg fremlagt i Masterplan for Kalundborg Midtby. Planerne for Midtbyen med bolig og erhverv vil styrke udviklingen og revitaliseringen af bykernen. I kvarteret ”De 100 Huse” ved Slagelsevej i Kalundborg pågår en bygningsfornyelsesindsats som opfølgning på lokalplan for området fra 2012. Herudover er flere byområder og landsbyer i betragtning i forbindelse med kommunens videre byfornyelsesindsats. I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til gældende lokalplan for Høng Bygade, vil det være relevant at prioritere en indsats her, der sikrer en god arkitektonisk helhed for udvalgte bygninger i gaden. Det samme er tilfældet for huse i flere landsbyer, der er registrerede med særlige kvaliteter. Her vil renovering af landsbyhuse af særlig betydning for landsbyens miljø med fordel kunne prioriteres. Desuden vil bygninger og bymæssige sammenhænge i de udpegede kulturmiljøer i byerne have særlig bevågenhed, herunder Højbyen i Kalundborg.
  • Byvækst. Nye byområder udvikles i takt med behovet. Kommunen giver mulighed for en (begrænset) byvækst i kommunens byområder, både hvad angår byggemuligheder for boliger og den tilknyttede serviceforsyning. Byvækst i større skala skal koncentreres omkring kommunens lokalcenterebyer. Principperne for den overordnede fordeling af kommunens boligudbygning fremgår af kommuneplanens afsnit om Boligudbygning.
  • Bykvalitet. Kvaliteten af by- og nærmiljøet har betydning for et områdes attraktivitet, herunder grønne kvaliteter og muligheden for nærrekreativ udfoldelse. En af udfordringerne ved fortættede byer er derfor at bevare de grønne kiler, så de forbinder byen med landskabet og indbyder til leg og bevægelse. Kommunens grønne planer for Kalundborg by og lokalcenterbyerne styrker fokus på de grønne kvaliteter og stiforbindelser i byerne og til nærområdet. Bynær skovrejsning bidrager ligeledes til at skabe attraktive bymiljøer, og begge initiativer understøtter samtidig de tværgående temaer klima og sundhed.
  • Landsbyudvikling. Kalundborg kommunes landsbyer skal fortsat have mulighed for at udvikle sig. Udviklingen skal i hvert enkelt tilfælde modsvare de lokale muligheder: huludfyldning i den ene landsby, nedrivning i en anden, byudvidelse i medløb med omgivelserne i en tredje. Det lokale engagement skal i hvert enkelt tilfælde være den væsentligste drivkraft.

Der findes ikke enkle greb, der kan øge bosætningen. Tiltag, der har vist sig at øge bosætningen et sted, virker ikke nødvendigvis andre steder. Derfor er der behov for en bred indsats. Kommunalbestyrelsen har fokus på området, herunder at koordinere igangværende indsatser og arbejder med forslag til nye aktiviteter, der kan fremme tilflytning og fastholdelse af nye borgere i kommunen, dels fastholde nuværende borgere.