Vandløb

Ved planlægning for ny bebyggelse skal der tages hensyn til åbne såvel som rørlagte vandløb, og muligheden for at udføre vandløbsrestaureringer skal overvejes, idet målet jf. EU's Vandrammedirektiv er at opnå god tilstand for alle vandforekomster.

Der må ikke bygges hen over vandløb, rørledninger og dræn. Der må ikke plantes træer så tæt på rørledninger, at rødderne kan skade rørledningerne. Enhver ændring af eksisterende forhold, eksempelvis omlægning eller tilslutning til vandløb, rørledninger, dræn, søer m.v. kræver vandløbsmyndighedens godkendelse.

Der må ikke ske ændringer af de eksisterende vandløbsoplande eller i den naturlige afstrømningshastighed uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold