Landskab

Kalundborg kommune indeholder store landskabelige værdier. De STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER og SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER er kommunens landskabelige kerneområder.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse af de landskabelige værdier, herunder de særligt værdifulde landskaber og de større uforstyrrede landskaber
  • mangfoldigheden i landskabet fastholdes og udbygges
  • landskabskaraktervurdering benyttes i lokalplaner, kommuneplantillæg og til at vurdere konkrete projekters indvirkning på de landskabelige oplevelser og helheder
  • større ejerskab til de landskabelige værdier skabes gennem naturformidling
  • der identificeres, udpeges og evt. etableres oplevelsesruter i særligt karakterfulde og smukke landskaber og kulturmiljøer

Retningslinjer

6.6.1 Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for anden anvendelse. Etablering af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen skal foregå under hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Vurderingen skal tage udgangspunkt i beskrivelserne af de specifikke landskabskarakterområder (se kort 6.6.a).

Særligt værdifulde landskaber

6.6.2 SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER udgør karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet og fremgår af temaet Særligt værdifulde landskaber på kort 6.6.b

6.6.3 I SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER kan der kun opføres ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri eller ske ændringer i arealanvendelsen, såfremt det ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt og under hensyn til det enkelte karakterområdes nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

Landskaber med generelle beskyttelsesinteresser

6.6.4 LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER fremgår af temaet Landskaber med generelle beskyttelsesinteresser på kort 6.6.b.

6.6.5 I LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER skal byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen, så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.6.a. Landskabskarakterområder

Større uforstyrrede landskaber

6.6.6 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER fremgår af temaet større uforstyrrede landskaber på kortet 6.6.b.

6.6.7 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER er landskaber, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.

6.6.8 STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg samt støjende aktiviteter. Hvis et større anlæg nødvendigvis må placeres i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, således at det ikke påvirker landskabets karakter og oplevelsesmuligheder negativt.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.

Kort 6.6.b. SÆRLIGT VÆDIFULDE LANDSKABER, LANDSKABER MED GENERELLE BESKYTTELSESINTERESSER og STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABER

Links og dokumenter

> Landskabskarakter-beskrivelser

Informationer på kort

> Kommunens digitale kort med LANDSKABER