Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er et udpeget bælte på op til 3 km langs kysten. Eksisterende byzoner indgår ikke heri. I forbindelse med planlægning for areal i kystnærhedszone skal det sikres, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed. Der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen, til naturinteresser på de omgivende arealer og nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne.

I forbindelse med planlægningen skal der gives en planlægningsmæssig begrundelse for arealudlægget, og der skal oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Ved højder over 8,5 m skal den større højde særlig begrundes.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer for kystnærhedszonen i kommuneplanens hovedstruktur.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold