Vision og udvikling

Udfordringer og potentialer

Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i resten af landet stiger andelen af ældre også i vores kommune, og andelen af erhvervsaktive falder relativt. Det udgør en udfordring for de kommunale budgetter i dag – og i mange år fremover.

Som flere andre kommuner har også Kalundborg mærket finanskrisen i form af dalende indbyggertal. Især antallet af 26-64 år, der tæller de erhvervsaktive og børnefamilierne er blevet mindre. Vi har en udfordring, der handler om at vende udviklingen, mindske fraflytningen og få flere til at bosætte sig i kommunen. her er det vigtigt at tænke hele vejen rundt. Det gælder både om at sikre eksisterende arbejdsplader, men også om at skabe muligheder for nye virksomheder. Forbedring af infrastrukturen, rekruttering af velkvalificeret arbejdskraft og tilbud om attraktive boformer er eksempler på vigtige indsatsområder. Indsatsen for at øge bosætningen er helt central.

En forudsætning for en øget bosætning og rekruttering af arbejdskraft handler bl.a. om at kunne tilbyde attraktive lokalmiljøer. Her har kommunen rigtig mange muligheder og potentialer, der kan understøttes og udvikles. Også her er der tale om en balancegang mellem behovet for boligudbygning og byomdannelse og hensynet til eksisterende naturområder og kulturmiljøer.

Fra vision til synlige mål

Kommuneplanen er et vigtigt værktøj, når det gælder om at imødegå og tage disse udfordringer op, så der kan findes bæredygtige løsninger. Kommuneplanen skal være med til at skabe det nødvendige overblik over indsatser og synliggøre de mål, politikerne arbejder efter.

Åbenhed og synliggørelse af prioriteringerne er et mål i sig selv. Kalundborg Kommune som virksomhed kan nemlig ikke løfte udfordringerne alene. Som det fremgår af Kalundborg Kommunes Vision er åbenhed, samspil og sammenhæng nøgleord – og løsninger findes bedst i samarbejde med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og nabokommunerne.

En langsigtet planlægning

Kommuneplanens mål, retningslinjer og redegørelser fortæller, hvordan kommunalbestyrelsen vil håndtere udfordringerne og hvilke hensyn og afvejninger, der er foretaget. De fleste mål i denne kommuneplan er langsigtede, og resultaterne vil i mange tilfælde ikke være synlige i den fireårige valgperiode. Økosystemer og naturlige kredsløb har en iboende reaktionstid, og resultater kan ikke hastes igennem. Fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen afsætter midler til en naturplejeindsats eller forbedring af et givent vandsystem, vil der kunne gå mange år, før resultaterne rent faktisk viser sig. Også på sundhedsområdet må man nødvendigvis operere med langsigtede mål, der rækker ud over den kommunale valgcyklus. Kommuneplanen opererer med et tidsperspektiv, der hedder 12 år eller mere og revisioner hvert fjerde år.