Høring af Kalundborg Kommuneplan 2017-2028

Forslag til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 var offentligt fremlagt i 8 uger. Hørings-svarene er samlet i en hvidbog. Kommuneplanen samt hvidbog blev vedtaget af Kommu-nalbestyrelsen den 20. december 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017-2028 var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 10. august 2017 til den 5. oktober 2017.

Der indkom 17 høringssvar i høringsperioden, der er behandlet i en hvidbog (vedlagt kommuneplanen som bilag). Som bilag til hvidbogen er samlet alle de indkomne høringssvar.

Kommuneplanen samt hvidbogen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017.

Hvidbogen indeholder en række ændringsforslag til kommuneplanen som efterfølgende er blevet indarbejdet.

Udover egentlige høringssvar er der i høringsperioden foregået en dialog med Erhvervsstyrelsen, som bl.a. har formidlet øvrige myndigheders reaktioner på kommuneplanen. Dialogen med Erhvervsstyrelsen har affødt en række ønsker til ændringer og tilføjelser, som der redegøres for i hvidbogen fra side 3, ”Bemærkninger fra statslige myndigheder”. Dialogen har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen ikke har haft indsigelser til planen.