Kystnærhedszonen

KYSTNÆRHEDSZONEN udgøres af alle arealer i landzone og SOMMERHUSOMRÅDER i en afstand af tre km fra kysten. KYSTNÆRHEDSZONEN er en planlægningszone, hvor der skal være særlige planlægningsmæssige og funktionelle behov for evt. etablering af bebyggelse.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • bevare kysterne, så de fortsat udgør landskabelige helheder med høj natur- og landskabsværdi
  • fremme kvaliteten af den udvikling af bebyggelse og infrastruktur, som nødvendigvis må ligge i kystnærhedszonen, herunder at indpasse den i forhold til de landskabelige, naturmæssige og friluftsmæssige interesser
  • udviklingen af turisme og de rekreative områder langs kysterne respekterer og tager udgangspunkt i de natur- og landskabsmæssige værdier i kystnærhedszonen
  • sikre offentlig adgang til kysterne

Retningslinjer

Generelt

6.2.1 KYSTNÆRHEDSZONEN er opdelt i zone A og zone B. KYSTNÆRHEDSZONEN er vist under temaerne KYSTNÆRHEDSZONE A og KYSTNÆRHEDSZONE B på kortet 6.2.a. og omfatter landzone og SOMMERHUSOMRÅDER indtil 3 km fra kystlinjen.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.2.a. Kystnærhedszonen

Zone A

6.2.2 Inden for KYSTNÆRHEDSZONE A kan der ikke udlægges nye BYOMRÅDER eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg mv., ligesom områderne skal friholdes for fritidsboliger (bortset fra sommerhusområder). Der kan dog placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres stiforbindelser og rekreative støttepunkter, som kan indpasses i og underordnes landskabet.

Zone B

6.2.3 Inden for KYSTNÆRHEDSZONE B kan der undtagelsesvis udlægges nye BYOMRÅDER, såfremt der kan godtgøres et særligt planlægningsmæssigt behov. Nye BYOMRÅDER skal fortrinsvis udlægges umiddelbart bag eksisterende BYOMRÅDER. Der kan som hovedregel ikke placeres større tekniske anlæg i zone B. Ferie- og fritidsanlæg skal placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse og i overensstemmelse med retningslinjerne vedrørende sommerhuse og fritidsanlæg. Der kan placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres veje, stiforbindelser og rekreative støttepunkter.

Søterritoriet

6.2.4 Der må ikke hverken i KYSTNÆRHEDSZONE A eller i KYSTNÆRHEDSZONE B planlægges for eller placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er trafikhavne og andre overordnede trafik- og forsyningsanlæg. Andre trafik- og forsyningsanlæg samt lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til kommuneplanens øvrige retningslinjer.

Kystbeskyttelse

6.2.5 Ny kystbeskyttelse kan alene etableres efter en af Kystdirektoratet meddelt tilladelse. Kommunen vil som hovedregel anbefale Kystdirektoratet, at nødvendig kystbeskyttelse skal ske så skånsomt som muligt for kystmiljøet og de rekreative værdier.

Kystnær byzone

6.2.6 Ny bebyggelse skal indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer samt tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne.

6.2.7 Nye udlæg til beboelse i byzone skal fastholdes til helårsbeboelse.Vision og udvikling

6.2.8 Offentligheden skal sikres adgang til kysten.

Henvisninger

Der henvises i øvrigt til retningslinjerne for SOMMERHUSOMRÅDER, feriehoteller og campingpladser

Informationer på kort

> Kommunens digitale kort med kystnærhed