Redegørelse for større solcelle- og solfangeranlæg

Dette afsnit omhandler fritliggende solcelle-/solfangeranlæg på terræn (for solcelleanlæg på tag henvises til de generelle rammebestemmelser for tekniske anlæg og til kommunens hjemmeside).

I Kalundborg Kommunes planstrategi sættes der fokus på klima og energi, og dette fokus er nu fulgt op af en klimaplan i 2013, hvor målet er en CO2 reduktion på minimum 20 % i 2020. Ved at opstille mål og retningslinjer for solceller på terræn bidrager kommuneplanen til at skabe en ramme for hvordan denne omstilling kan foregå.

Fritliggende solcelle-/solfangeranlæg på terræn er typer af anlæg, der har været øget interesse for siden sidste kommuneplan, og som er i god overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Klimaplan og ønsket om udbygning af den vedvarende energi i Kalundborg kommune.

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at denne udbygning sker under hensyntagen til de nødvendige beskyttelsesinteresser, visuelle hensyn samt til hensynet til naboer.

Afhængig af anlæggenes omfang og placering i by- eller landzone kan anlæggene opstilles på baggrund af enten en lokalplan eller en landzonetilladelse (i nogle tilfælde er en byggetilladelse dog tilstrækkelig). Der kan være VVM-screeningspligt på anlæggene.

Retningslinjernes betydning

Der kan lokalplanlægges for større solcelle- og solfangeranlæg på terræn inden for OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG.

Der kan dog efter nærmere planlægning være mulighed for at placere anlæg udenfor områderne, hvis anlægget kan opføres under hensyn til beskyttelsesinteresserne. Anlæg skal som udgangspunkt placeres i eller i tilknytning til erhvervsområder eller områder udlagt til tekniske anlæg, fx i forbindelse med kommunens fjernvarmeværker.

Der skal foretages en konkret vurdering af anlæggenes indpasning i landskabets karakter, og opstillingen skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår som skæmmende i landskabet og ikke er til gene for naboerne. Der kan stilles vilkår om placering og udformning, herunder om afskærmende beplantning, sektionering af anlægget og tilpasning til eksisterende strukturer betinget af hegn og diger mv. Af hensyn til naboer skal refleksion fra anlæggene minimeres.

Definition og oprindelse

Et solcelle- eller solfangeranlæg er et anlæg til produktion af energi fra solvarme. Solvarme kan bidrage til såvel kollektive varmeforsyningsanlæg (fjernvarme) og individuelle varmeforsyningsanlæg samt elproduktion.

OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG er placeret i tilknytning til eller i byzone og udpeget i tilknytning til erhvervsområder/områder til tekniske anlæg, hvor der er placeret fjernvarmeforsyningsanlæg (område 1-3) samt i Gørlev by på et tidligere udlagt rekreativt område. Områderne er placeret, hvor anlæggene kan indpasses uden væsentlig påvirkning af landskabet og andre beskyttelsesinteresser samt naboer.

OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG er udlagt til placering af større solcelle- og solfangeranlæg. Større solcelle- solfangeranlæg på terræn defineres som udgangspunkt som anlæg på over 400 kW svarende til et areal på ca. 1,2 ha (ekskl. omgivende beplantning). Anlæg på 400 kW eller mindre vil hovedsageligt blive opført for at levere el til en enkelt ejendom og vil have en mindre påvirkning af landskab, natur, kulturhistoriske interesser mv.

Behov for planlægning i kommende planperiode

I forbindelse med et konkret projekt for et større solcelle- og solfangeranlæg skal der som udgangspunkt udarbejdes en lokalplan. Den nærmere planlægning skal redegøre for de konkrete interesser i området. Endvidere skal der gennemføres en screening iht. Miljøvurderingsloven med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Der kan være VVM-screeningspligt på anlæggene, som kan resultere i udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Baggrund for mål

Målene er dannet på baggrund af de overordnede mål for det tidligere tværgående emne klima i Kommuneplan 2013-2024.