Redegørelse for geologi

I Kalundborg kommune findes et antal lokaliteter, som har en stor geologisk bevaringsværdi. Bevarelsen af disse områder spiller en central rolle i bibeholdelsen af et varieret landskab og i forståelsen af landskabernes dannelsesprocesser.

Udpegningens betydning

Retningslinjerne for de VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER skal sikre og beskytte disse udpegninger. De nationale geologiske interesseområder må ikke forringes ved at de sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller lignende. Det kan fx være ønskeligt at beskytte overgange mellem forskellige geologiske landskabsformer, så man kan se deres indbyrdes sammenhæng, eller det kan være nødvendigt at sikre, at smeltevandsaflejringer ikke graves bort i deres helhed.

Definition og oprindelse

Udpegningen tager udgangspunkt i kortlægning af de nationale værdifulde geologiske interesseområder udpeget af By- og Landskabsstyrelsen. Geologiske bevaringsværdier kan defineres som landskaber, herunder kystlandskaber, og natur- eller menneskeskabte profiler, hvis geologiske opbygning og fremtræden dokumenterer væsentlige træk af landets geologiske dannelse og de geologiske processer, der fortsat omformer landskabet.

Bevaringsværdierne kan fx være landskaber skabt af istidens gletsjere, eller kysterne, der er under stadig omformning. Det kan også være blotlagte profiler gennem nogle af de mange sedimenter, der sammen med grundfjeldet opbygger Danmarks undergrund. Geologiske profiler findes i naturlige kystklinter, hvor havet får lov at erodere frit, og i råstofgrave. Sjældne gange optræder naturlige profiler inde i landet, hvor de er eroderet frem af vandløb eller vinden.

De seks områder udpeget af den tidligere By- og Landskabsstyrelse (nu Naturstyrelsen) er:

  • Sejerø. Glacialt landskab med parallelle rækker af israndsbakker samt marineflader fra Stenalderhavet
  • Bjergsted-området Bjergsted Bakker og Bregninge Hedeslette. Glacialt landskabskompleks med Bjergsted Bakkers randmoræne og foranliggende Bregninge Hedeslette. Ud over landskabskomplekset er en del af Bregninge Hedeslette udpeget som regionalt graveområde. I disse områder bør det i forbindelse med efterbehandlingsplaner overvejes, om der kan udpeges geologiske profiler, som ønskes bevaret
  • Røsnæs. Glacialt landskab. Randmoræne, hvor der i landskabet kan genfindes flere isfremstød fra istiden Weichsel. I bunden af Kalundborg Fjord ligger Gisseløre, som er en midbay spit dannet af dynamiske kystprocesser
  • Reersø – Halleby Å – Musholm. Reersø og Musholm er moræneøer, som senere er eroderet og opbygget af kystdynamiske processer. Halleby Å – Fluviale og kystdynamiske processer som påvirker området. Udløbet fra Halleby Å er ændret mod syd
  • Vesterlyng, Stold og Ægholm. Vestelyng er et klitlandskab med aktive parabelklitter. Stold og Ægholm består af et kompleks af krumodder og tomboloer omkring småøer
  • Saltbæk Vig – Krageø. Saltbæk Vig kan betragtes som en lagune i forlængelse af Bregninge Hedeslette. Krageø er et vinklet forland, som er opbygget af strandvolde

Åmosen

Uden for kommunen er Store Åmose udpeget som GEOSITE, en af 38 udpegede områder i Danmark af international betydning. Store Åmose består af 16-20 meter søsediment og tørvemose og repræsenterer forandringerne fra en åben smeltevandssø til tørvemose. Udpegningen er begrundet i Åmosens betydning som klimaarkiv med både geologiske og arkæologiske interesser. Lille Åmose, Tissø samt Hallebyå-komplekset skal ses i denne sammenhæng dels som et forløb af smeltevandsfloder, dels som mindre søer og moser.

Området er ikke udpeget som værdifuldt geologisk interesseområde, da de geologisk mest interessante dele ligger uden for kommunen, men området rummer alligevel en stor fortælleværdi i forståelse af Nordvestsjællands geologiske historie.

Formidling

Kommunens ansvar for beskyttelsen af de geologiske værdier er ny. I forbindelse med udpegningen af områderne vil det derfor være oplagt, at de geologiske interesser vil indgå som en del af Kalundborg Kommunes generelle formidlingsmæssige indsats for natur og landskab. Dette foregår for eksempel allerede på geologiens dag på Røsnæs.

Formidlingen kan også finde sted særskilt gennem foldere, der beskriver kommunens geologi, men kan også sammentænkes med andre af kommunens tilbud fx gennem rutebeskrivelser i vandrerutefoldere. Geologien kan også spille en rolle i arbejdet med naturfagsstrategien, hvor geologisk interessante områder kan udgøre en del af naturoplevelsen og blive en del af det "fælles naturfaglige arvegods" for børn- og unge i kommunen.

Baggrund for mål

Målene er videreført uændret fra Kalundborg Kommuneplan 2009 - 2021.