Campingpladser

Camping er en af kommunens turistmæssige styrkepositioner. For at styrke kvaliteten er det en målsætning at hjælpe campingsektoren til at konsolidere sig og gennemføre en kvalitetsudvikling. Selv om kvalitativ udvikling er hovedmålet, så vil en sådan ofte forudsætte eller gå hånd i hånd med udvidelser af kapacitet og omsætningsniveau.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe mulighed for, at kommunens stærkeste overnatningsprodukt, camping, kan konsolidere og videreudvikle sig
  • skabe udvidelsesmuligheder for campingpladserne, hvis dette kan gennemføres uden beskadigelse af natur og landskab
  • stimulere en kvalitetsudvikling af campingproduktet

Retningslinjer

Lokalisering

7.4.1 Campingpladser kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at det er dokumenteret, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde.

7.4.2 Uden for de nævnte områder kan campingpladser kun etableres i områder udlagt til campingpladser. De eksisterende campingpladser fremgår af temaet Campingpladser på kortet 7.4.a.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 7.4.a. Eksisterende campingpladser og planlagte udvidelser af campingpladser

7.4.3 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Udvidelse

7.4.4 Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet, når beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.

Rammer for kapacitet

7.4.5 Campingpladser kan kun etableres/udvides inden for rammerne angivet i nedenstående skema.

Rammer for udvidelse af campingpladser

  Nuværende størrelse (antal enheder) Mulig fremtidig udvidelse Ramme nr.:
Urhøj  400 400 U4.R01
Vesterlyng 418 450 S6.R03
Reersø 181 200 G4.R03
Bjerge Sydstrand, FDM 110 110 G4.R01
Bjerge Sydstrand, Solholm  100 200 G4.R02
Saltbæk Vig   200 200 K12.R02
Sejerø 120 120 S6.R01
Elverdamsgården 90 100 K12.R01
Græsmarken 110 110 K12.R03
Nye campingpladser   Min. 100 enheder  

7.4.6 Det er en forudsætning for at opnå en campingtilladelse, at kommunens udtalelse foreligger, og at vandforsyning, spildevandsafledning og de sanitære installationer er tilstrækkelige. Der udlægges ikke campingpladser til permanent opstillede campingvogne.

Vintercampering og hytter

7.4.7 Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, såfremt beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod dette. Hytter kan udgøre op til 20 % af kapaciteten på en campingplads.