Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse omhandler retningslinjer for beskyttelse af kommunens naturområder, herunder områder beskyttet af ren dansk lovgivning (§3-områder og fredede områder) og i kraft af EU-direktiver (Natura 2000-områder, beskyttede bilag IV-arter) samt kommunens økologiske forbindelser og naturforvaltning. Naturbeskyttelse omhandler ligeledes arealudpegninger og retninglinjer for særligt værdifuld natur, som skal indgå i et samlet Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort har til formål at fungere som en samlende helhedsplan for Kalundborg Kommunes særligt værdifulde natur. Derfor indgår blandt andre Natura 2000-områderne på land og naturbeskyttede områder i Grønt Danmarkskort.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelsen af det naturlige dyre- og planteliv, herunder at det samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper opretholdes og om muligt øges
  • kvaliteten af naturværdier generelt er forøget og lever op til gunstig bevaringsstatus indenfor Natura 2000-områderne
  • arbejde for at fastholde og udbygge mangfoldigheden i natur samt fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder
  • etablere spredningsveje for dyr og planter mellem naturområderne, så den biologiske mangfoldighed fremmes
  • arbejde for at øge befolkningens forståelse for og adgang til naturen og friluftslivet, under hensyntagen til naturens bæreevne, herunder at skabe større ejerskab til de naturlige og landskabelige værdier
  • foretage en naturkvalitetsplanlægning og gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder samt kortlægge, prioritere og øge plejeindsatsen for naturarealer og de økologiske forbindelser

Retningslinjer

Grønt Danmarkskort

6.4.1 GRØNT DANMARKSKORT er en helhedsplan for Kalundborg Kommunes særligt værdifulde naturområder. GRØNT DANMARKSKORT består af værdifulde naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Natur, der indgår i GRØNT DANMARKSKORT, ses at være særlig værdifuld ved f.eks. at have stor biodiversitet, at skabe mulighed for at udvide eller forbinde eksisterende naturområder og/eller at kunne bidrage til andre formål som f.eks. klimatilpasning, friluftsliv og rekreation m.v. GRØNT DANMARKSKORT ses på kort 6.4.a.

6.4.2 Naturindsatser og naturprojekter skal forsøges prioriteret og gennemført i områder, der er beliggende indenfor GRØNT DANMARKSKORT, da den særligt værdifulde natur i Kalundborg Kommune hermed styrkes eller øges.

6.4.3 Nogle eksisterende og potentielle naturområder og -forbindelser, der indgår i GRØNT DANMARKSKORT, kan også findes i andre temaer som f.eks. INTERNATIONALE BESKYTTELSESOMRÅDER og SKOVREJSNING. Fremgår et område under både GRØNT DANMARKSKORT og et andet tema, betyder det, at området er særligt værdifuldt eller har særligt potentielle til at skabe sammenhæng til andre naturområder eller andre formål som f.eks. klimatilpasning, friluftsliv og rekreation m.v.

6.4.4 Inden for GRØNT DANMARKSKORT skal områder forsøges friholdt for større anlæg og projekter, som nu eller på sigt kan betyde, at naturområder og -forbindelser mister deres sammenhæng. Kan området ikke fritholdes skal alternative løsninger forsøges indtænkt i projektet - dette kunne f.eks. være faunapassager ellers erstatsningsbiotoper.

Grønt Danmarkskort - særligt værdifulde naturområder

6.4.5 Udpegede SÆRLIGT VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 6.4.a. SÆRLIGT VÆRDIFULDE NATUROMRÅDER omfatter kerneområder i kommunens natur og udgøres af Natura 2000-områder på land, særligt værdifulde § 3 beskyttede arealer, særligt værdifuld skov og særligt værdifulde, naturfredede områder. Særligt værdifulde naturområder udgør sammen med potentielle naturområder Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort - potentielle naturområder

6.4.6 POTENTIELLE NATUROMRÅDER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 6.4.a. POTENTIELLE NATUROMRÅDER er de værdifulde § 3 beskyttede arealer, skovarealer som mangler biodiversitet, samt arealer, der pt. er udpeget som råstofgraveområde, og som på sigt kan blive værdifulde naturområder som følge af efterbehandlingsplaner. Potentielle naturområder udgør sammen med særligt værdifulde naturområder GRØNT DANMARKSKORT.

6.4.7 Inden for GRØNT DANMARKSKORT - Potentielle naturområder tilstræbes det, at der skabes forbedringer i de eksisterede og nye naturarealer, som kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse. Det vurderes umiddelbart, at de potentielle naturområders biologiske mangfoldoghed kan forbedres gennem relativt simple driftstiltag.

Grønt Danmarkskort - økologiske forbindelser

6.4.8 ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 6.4.a. ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

6.4.9 Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres med fx naturpleje mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvaren-de skal det tilstræbes, at der i de ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.

Grønt Danmarkskort - potentielle økologiske forbindelser

6.4.10 Udpegede POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet GRØNT DANMARKSKORT på kort 6.4.a. POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet bør fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger

6.4.11 Inden for de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.4.a. Grønt Danmarkskort, opdelt i særligt værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

6.4.12 Inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) (se kort 6.4.b) må der ikke gives tilladelse til planer og aktiviteter, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde negativt, dvs. forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal myndighederne i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere, så beskyttelsen af områderne fremmes.

6.4.13 Planforslag, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde, skal konsekvensvurderes, og det skal godtgøres, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter, området er udpeget for, eller at planlægningen på anden måde har negativ indvirkning på de arter, området er udpeget for.

6.4.14 Inden for Natura 2000-områderne tilstræbes det, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget beskyttes og fremmes i medfør af Natura 2000-handleplanerne.

 

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.

 

Kort 6.4.b. Natura 2000-områder

Beskyttede naturtyper

6.4.15 På arealer beskyttet ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af naturarealet ikke ændres uden kommunens forudgående dispensation.

Naturforvaltning

6.4.16 Kommunens naturforvaltningsindsats vil tage udgangspunkt i kommunens egne arealer og i områder omfattet af vandplaner og Natura 2000-planer. Der vil desuden blive lagt vægt på, at naturforvaltningen omfatter fx økologiske forbindelser og bynær natur og på at opnå en synergi mellem naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser.

6.4.17 Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg.

6.4.18 Det er hensigten at anvende fredningsinstrumentet i naturbeskyttelsesloven til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning

Naturpark Åmosen

6.4.19 Naturpark Åmosen omfatter et område omkring Åmose Å-systemet fra Undløse i øst til Storebælt i vest. Her skal kulturværdierne bevares og sikres og naturværdierne styrkes. Nye anlæg og bebyggelse til formidling og friluftsaktiviteter kan indpasses under hensyntagen til områdets natur- og kulturværdier samt kommuneplanens øvrige retningslinjer. Området fremgår af kort 6.4.c.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.