Spildevand

Kalundborg kommune er karakteriseret ved en decentral spildevandsstruktur med 8 rensningsanlæg af varierende alder og kvalitet. Industrien sætter også sit præg på Kalundborg Kommune hvilket har givet kommunen en mangeårig erfaring med avanceret spildevandsrensning men stiller samtidig krav til moderne spildevandsfaciliteter. Spildevandsafledningen i Kalundborg Kommune administreres efter den til enhver tid gældende spildevandsplan.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Fortsætte effektiviseringen af spildevandsområdet
  • konsekvenserne ved stigende nedbør som følge af klimaforandringerne er ét af hovedtemaerne i kommunens spildevandsplan, med hensyn til dimensionering af spildevandstekniske anlæg
  • det fremtidige klimaperspektiv skal tænkes ind i forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer ved nybyggeri
  • der i spildevandsplanen er fokus på at forny kloaksystemerne efter behov - og på at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land
  • der ved ny kloakering og fornyelse af kloakanlæg, i videst muligt omfang indtænkes håndtering af regnvand i rekreative løsninger som supplement til traditionelle regnvandsledninger fortsætte

Retningslinjer

Spildevandsafledningen i Kalundborg Kommune administreres efter den til enhver tid gældende Spildevandsplan 2017-2027.