Bæredygtig erhvervsudvikling

Kalundborgs erhvervsstruktur stiller kommunen over for særlige udfordringer i forhold til at integrere energi- og ressourcemæssig bæredygtighed i planlægningen og i indsatsen over for erhvervslivet.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Kalundborg Kommune tænker i helheder og skaber resultater på tværs
  • understøtte og fremme netværk og partnerskaber med virksomheder, foreninger og organisationer om borgerrettede opgaver, aktiviteter og tiltag
  • sikre at viden og ideer om bæredygtige løsninger formidles
  • understøtte industriens energieffektivisering samt omlægning til vedvarende energi
  • Kalundborg Kommune er i tæt dialog med borgere og virksomheder om natur og miljøforhold
  • udvikle en bæredygtig infrastruktur som understøtter erhvervsudvikling og bosætning

Redegørelse

Produktionen i Kalundborgs store industrivirksomheder anvender mange ressourcer (fx fossile brændstoffer og vand), og virksomhedernes produktion medfører, at ca. 10 % af Danmarks samlede CO2-udledning sker i Kalundborg.

Det stiller Kalundborg over for den særlige udfordring at indtænke bæredygtighed i en erhvervsudvikling, der skal tiltrække mere industri.

De globale udfordringer på energi- og miljøområdet kræver nye og mere bæredygtige løsninger. At styrke de interesserede virksomheders udviklingsmuligheder gennem en fælles målrettet indsats er en vigtig erhvervspolitisk opgave. Den industrielle symbiose i Kalundborg er et unikt svar herpå.

Kalundborg Symbiosis

Kalundborg Symbiosis er verdens første fungerende industrielle symbiose hvor offentlige og private virksomheder køber og sælger affald fra industriproduktion i en lukket cyklus. De restfraktioner der handles kan være damp, støv, gas, varme, slam eller andet som fysisk kan transporteres fra en virksomhed til en anden. En restfraktion fra én virksomhed bliver en anden virksomheds råvare, og det er godt både for økonomi og miljø.

Kalundborg Symbiosis har i sin mere end 50-årige levetid været under konstant udvikling. Over 30 rør er installeret mellem de involverede parter i Kalundborg, med flere undervejs den dag i dag.

I dag anser Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Kalundborg Symbiosis, som ét af regionens klimafyrtårne. EU Kommissionen arbejder på at industriel symbiose skal være EU standard i 2020. Kalundborg Symbiosis skal være et flagskibsinitiativ for EU kommissionens arbejde med ressourceeffektivitet.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside