Redegørelse for detailhandel i andre bymidter

Bymidter generelt

Bymidterne i Kalundborg Kommune består ud over Kalundborg By af Gørlev, Høng, Svebølle, Ubby-Jerslev og Havnsø. Bymidtebegrebet refererer til planlovens bestemmelser om detailhandel og ikke nødvendigvis til den visuelle bymidte og er for alle fem byer lig med centerafgrænsningen i rammerne (dette gælder ikke for Kalundborg by).

Havnsø, som ikke er lokalcenterby i planstrategien, har en særlig status – ikke i kraft af sin nuværende størrelse, men i kraft af det funktionelle samspil med Særslev-Snertinge, Føllenslev og Eskebjerg – og udgør dermed et spredt område med samme indbyggertal som centerbyerne.

  • funktionelt er byerne sammen om skolen
  • området ligger langt fra større byer, fx Svinninge med ca. 2.700 indbyggere
  • færgen til Sejerø og Nekselø
  • lystbådehavn, sommerhuse og turisme repræsenterer et forretningsgrundlag for visse udvalgsvarer

Så der er grundlag for både dagligvarer og nogle udvalgsvarebutikker med turisme som ekstra drivkraft.

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 fastholder detailhandelsafgrænsningen fra forrige planperiode. Den statistiske bymidteafgrænsning fremgår af detailhandelsanalysen.

I Høng, Gørlev og Svebølle er det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker sat til 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker til 2.000 m2. I Ubby-Jerslev og Havnsø er de tilsvarende tal for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker 1.500 m2 og 1.000 m2. De maksimale butiksstørrelser er angivet som bruttoetageareal. Ved beregning af bruttoetageareal kan arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum udelades, dog maksimalt 200 m2 pr. butik.

Rammerne for indretning af ny bebyggelse eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er fastholdt i forhold til forrige planperiode, dog på nær en mindre ændring i Havnsø. Rammen for nye butikker i Havnsø er ændret fra 1.000 m2 til 1.500 m2 for at sikre en reel mulighed for at udvide det eksisterende butiksareal i byen.