Redegørelse for feriehoteller

Kalundborg Kommune ønsker at muliggøre en ambitiøs udvidelse og forbedring af kommunens hotelkapacitet. Målene er derfor begrundet i den turistpolitiske redegørelse, der rummer følgende hovedtræk:

Kalundborg kommunes turismemæssige styrker og potentialer ligger ikke mindst i:

  1. et godt grundlag for udvikling af erhvervsturisme (i kraft af byens trafikale beliggenhed og flere store virksomheder)
  2. en enestående kystnatur og gode (om end ikke på alle punkter tidssvarende) faciliteter for kystferieturisme, herunder relativt mange og veldrevne campingpladser med stor samlet kapacitet

Svagheder/trusler er en for ringe overnatningskapacitet i de fleste overnatningsformer – især i hotelsektoren – og manglen på større attraktioner, der kan trække et større publikum til kommunen og fungere som fyrtårne for hele den lokale turismeindustri.

I den turistpolitiske redegørelses strategi for udvikling af turismen i Kalundborg kommune er to af de højtprioriterede, overordnede mål:

  1. udvikling af erhvervsturismen
  2. (videre-)udvikling af kystferieturismen

Begge mål forudsætter, at der kan tilvejebringes de overnatningstilbud og infrastrukturer, der er nødvendige for de to delstrategier.

Hvis potentialerne for erhvervsturisme skal kunne udnyttes, skal overnatningskapaciteten på hotelområdet udvides, i første omgang inden for kommuneplanens rammer for sengeantal. Det vil dog sandsynligvis også blive nødvendigt på sigt at udvide denne ramme.

Hvis kystferieturismen skal videreudvikles, er der behov for overnatningstilbud af høj kvalitet, der kan supplere de nu dominerende overnatningsformer, camping og feriehuse.

Kommunen ønsker derfor at fremme alle hotel- og feriecenterprojekter, som vil kunne realiseres under skyldig hensyntagen til natur- og landskabsværdier samt belastninger af lokalsamfundet.

Udbygning af hoteller og feriecentre udenfor Kalundborg By, Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle skal leve op til krav og kriterier specificeret i det følgende:

Definition

Hoteller er i denne sammenhæng defineret som “overnatningsvirksomheder med serveringsmulighed”, jf. lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Feriehoteller i det åbne land er hoteller uden for de fem hovedbyer, herunder også feriecentre, feriebyer, kursuscentre, konferencehoteller og kroer.

Lokalisering

Ferie- og erhvervshoteller kan med fordel placeres inden for BYOMRÅDE. Uden for BYOMRÅDE skal feriehoteller etableres i områder til feriehoteller.

Enhedsstørrelser

Da feriehotellerne skal tilpasses omgivelserne, er der fastsat en øvre grænse for deres størrelse. Denne grænse varierer efter placeringen. Et konkret feriehotel skal altid vurderes i forhold til beskyttelsesmæssige og andre interesser i området. Det må i forbindelse med lokalplanlægningen afklares, hvordan disse interesser tilgodeses.

Kalundborg Kommune lægger i øvrigt vægt på, at befolkningens frie adgang til kyster, strande og andre værdifulde naturområder opretholdes, og at hotel- og feriecentreprojekter ikke forhindrer, at der kan etableres offentlige, rekreative stier gennem anlægsområdet.

Inden for kystnærhedszonen skal planlovens intentioner om ikke at inddrage nye fritliggende arealer til byggeri og anlæg respekteres.

Kommunen arbejder på at afdække mulighederne for et hotelbyggeri ved Klintegården. Der eksisterer endnu ikke et planmæssigt grundlag for byggeriet, men det forventede antal sengepladser er for fuldstændighedens skyld medtaget i oversigten over planlagte udvidelser.

Feriehotelrammen

Den i Kommuneplanen fastlagte ramme for feriehoteludbygningen i planperioden er en videreførelse af rammen fra Kommuneplan 2009. Storebæltskysten er et samlet område. Rammen er oprindeligt fastlagt ud fra de enkelte områders sårbarhed, herunder landskabets bæredygtighed. For nærmere beskrivelse af de enkelte områder se turisme.

Rammen for områderne langs Storebæltskysten (hvor tre af kommunens områder til feriehoteller ligger) er sat højt, da området er forholdsvis robust, og fordi stat og kommune vil intensivere turismen i Storebæltsområdet. Klintegården ligger ligeledes i delområde Storebæltskysten.

Nyt feriehotelbyggeri såvel som udvidelser af eksisterende feriehoteller skal ske inden for den fastlagte ramme. Den ledige ramme reduceres, så snart det pågældende projekt er planlagt. Det vil typisk sige, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Såfremt kommunen vælger at ophæve en lokalplan for et planlagt feriehotel, kan et tilsvarende antal sengepladser etableres et andet sted inden for området.

Anlæg i kystnærhedszonen

For de ønskede udvidelser og nyetableringer af feriehoteller i kystnærhedszonen gælder, at der er tale om udvidelse eller ændring af allerede eksisterende anlæg og/eller udnyttelse af allerede fastlagte planrammer. Der er altså ikke tale om helt nye anlæg. For feriehoteller, som er en del af kystferieformen, er den kystnære placering en funktionel nødvendighed. Turisterne skal ikke blot kunne nå badestrande og andre kystoplevelser så tæt på overnatningsstedet som muligt. Dette skal også – for at være attraktivt – opleves som en del af den større helhed, der signalerer kystferie, badeferie, aktiv ferie i kystnaturen, afslapning ved vandet etc. Alternative placeringer af feriehoteller uden for kystzonen er derfor næppe relevante for andre end de virksomheder, der ligger der i forvejen.

For erhvervsturismehoteller er alternative placeringer, i byer eller i indlandet, i højere grad muligt. De fleste hoteller har imidlertid blandede målgrupper og fungerer, for at kunne opnå tilstrækkelig kapacitetsudnyttelse hele året, både som erhvervs- og ferieturismehoteller. Hertil kommer, at kystnær placering – med udsigt – også kan være et stort plus for konferencehoteller. Der er dermed flere funktionelle begrundelser for, at der bør gives mulighed for, at også hoteller, der primært fungerer som konferencesteder, kan placeres kystnært.

Lokale forhold

Muligheden for at Motel- og feriecenter ved Græsmark med maksimalt 40 ferieboligenheder, til maksimalt 160 sengepladser, fastholdes (rammeområde K12.R03). Udvidelsen kan alene anvendes til ferieboliger/ferielejligheder i tilknytning til den eksisterende hotelvirksomhed. Ingen bygninger må gives en højde over 5 m målt til kip. Det skal i detailplanlægning og sagsbehandling efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygningerne indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet.

For området ved Årbyhus/Pionergården (rammeområde K12.R11) fastholdes muligheden for, at ejendommen kan udbygges som feriecenter. Udover at bidrage til en øget hotel- og feriecenterkapacitet, giver udbygningsmuligheden grundlag for at forbedre den eksisterende, tidligere feriekoloni-bebyggelse og tilpasse den bedre til kystlandskabet. Bebyggelsen er omfattet af strandbeskyttelseslinje, men på grundlag af et konkret projekt har Miljøcenter Roskilde afgivet en skrivelse, hvor det tilkendegives, at miljøcentret på grundlag af en lokalplan er sindet at dispensere til projektet, indeholdende ca. 52 ferielejligheder svarende til ca. 200 sengepladser.

Det bebyggede areal kan kun udvides i begrænset omfang, snævert afgrænset omkring det eksisterende bygningskompleks og med muligheder for tilpasninger landværts bygningerne. Eventuel etablering af tagetage kan kun ske på nærmere vilkår og efter lokalplanlægning, der sikrer god tilpasning til kystlandskabet.

På Klintegården (rammeområde K12.R07) kan den eksisterende bygning benyttes til restaurant o.lign. samt kursusvirksomhed. Der kan desuden planlægges nærmere for feriecenter med maks. 450 sengepladser i overensstemmelse med gældende fredningsforhold. Området er i dag omfattet af en fredning, der muliggør opførelse af et hotelbyggeri. Imidlertid er en del af området omfattet af strandbeskyttelseslinje, hvorfra der ikke kan opnås den nødvendige dispensation. I forlængelse heraf har kommunen rejst en ny fredningssag med henblik på at opnå en fredning landværts strandbeskyttelseslinjen, der således gør det muligt at planlægge nærmere for feriecenter uden gene for kystlinjen og med en fornuftig tilpasning til kystlandskabet.

Sejerø har også både et potentiale og behov for turismeudvikling. Sejerø Havn (rammeområde S5.R01) ligger attraktivt i "hovedlandevejen" for lystsejlerne og har som kommunens største gæstehavn et særligt potentiale. Der fastholdes et område til ferie- og konferencefaciliteter på Sejerø Havn med maks. 60 sengepladser.

Ved Mullerup Havn (rammeområde G4.R15) er der lokalplanlagt for etablering af hotel og feriecenter med 200 sengepladser. Med henblik på at styrke overnatningskapaciteten i området og øge tiltrækningen af turister og besøgende er rammen på 350 sengepladser med tilhørende fællesfaciliteter fastholdt.

Udvidelsen forudsætter, at det ved den nærmere planlægning sikres, at den supplerende bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed og ikke placeres nærmere kysten end den lokalplanlagte bebyggelse. Samtidig skal adgangs- og parkeringsmuligheder for éndagsturister i området forbedres. Mullerup Havn er i øvrigt udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 309-6.