Geologi

Der er udpeget seks værdifulde områder i kommunen baseret på nationale værdifulde geologiske interesseområder udpeget af den tidligere By- og Landskabstyrelse.

Mål

Der er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • styrke og beskytte værdifulde geologiske interesseområder
  • skabe større ejerskab til de landskabelige værdier, herunder de geologiske værdier, gennem naturformidling

Retningslinjer

6.1.1 VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER fremgår af temaet Geologi på kortet

6.1.a.

6.1.2 Inden for de VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER skal der i planlægningen tages særlige hensyn, således at geologiske landskabsformer fremtræder klare og intakte. Særligt skal der tages hensyn til overgange mellem geologiske landskabsformer, så de fremstår som en helhed.

6.1.3 Gennem naturforvaltning skal de kystnære områder bevares, så de fremstår naturligt i landskabet. Det skal sikres gennem planlægning, at kystdynamiske processer er med til at skabe et unikt landskab.

6.1.4 Der skal i grusgrave vurderes, om der findes geologiske profiler, som skal bevares, efter at grusgravningen er ophørt. Dette skal indgå i en efterbehandlingsplan.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.1.a. VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER

Informationer på kort

> Kommunens digitale kort med geologi