Parkeringsarealer

På hver ejendom skal der være det nødvendige antal p-pladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. I lokalplanen kan det fastlægges, at parkeringsbehovet for flere ejendomme løses ved etablering af fælles parkering eller gennem nærmere fastsatte helhedsløsninger.

Ved opførelse eller indretning af bebyggelse til særlige formål kan Kommunalbestyrelsen tillade, at kravene til parkeringsdækningen reduceres. Det gælder også, hvor bebyggelsen har en særlig beliggenhed, som kan begrunde en reduktion.

Ved etablering af nye p-pladser bør det overvejes, om et vist antal pladser kan forsynes med elstik med henblik på at tilgodese elbiler.

Det skal så vidt muligt tilstræbes at etablere grønne parkeringspladser.

Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse skal der sikres et tilstrækkeligt antal parkeringsmuligheder på ejendommen, som fastlægges i en evt. byggetilladelse. Der skal som hovedregel opnås minimum følgende antal p-pladser på egen grund:

Boliger

  1. 2 p-pladser pr. åben-lav bolig
  2. 1½ p-plads pr. tæt-lav bolig
  3. 1 p-plads pr. etagebolig
  4. 1 p-plads pr. ungdoms- og ældrebolig

For punkt 2-4 gælder, at et passende antal p-pladser skal udformes, så de kan anvendes af personer med handicap og af bevægelseshæmmede.

Butikker

  1. 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik
  2. 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal special- og udvalgsvareforretning (herunder til butikker med særligt pladskrævende varer)

Erhverv

  1. 1 p-plads pr. 65 m2 bruttoetageareal adminstrations- og servicepræget virksomhed
  2. 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal engros- og oplagsvirksomhed, lager, værksted m.m.

Hoteller

  • 1 p-plads per 50m2 bruttoetageareal

Andre bygninger

  • 1 p-plads pr. 37,5 m2 etageareal for institution, udstilling og kulturformål

Se i øvrigt rammebestemmelser for grundvand.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold