Bymiljøinteresser

Nogle byområder, som regel de ældre bykerner, indeholder særlige kvaliteter, der skal varetages.

Ny bebyggelse skal som hovedregel opføres med en facadelinje, der respekterer det oprindelige gadeforløb. Det kan være en fast facadelinje med sluttet bebyggelse langs gaden, eller enkeltstående bygninger med variabel afstand til gaden, men hvor det overordnede indtryk er, at hovedhuset vil indgå som et naturligt led i gadebilledet.

Bygningshøjder skal afstemmes efter nabobygninger og gadens helhed. Husdybderne skal som hovedregel svare til, hvad der er almindeligt for bebyggelsen i området. I egentlige karréområder kan stueetagen gives en større dybde end selve randbebyggelsen mod gaden. En lokalplan kan fastsætte andre retningslinjer for husdybderne.

Ved renovering og fornyelse af tegl eller skifertage skal der som hovedregel anvendes det originale tagmateriale. Tagformer skal tilpasses den omgivende bebyggelse og det karakteristiske præg i gadebilledet.

Der kan indpasses ny arkitektur, som i form, farver og materialer tilføjer gadebilledet nye værdier med respekt for den eksisterende bebyggelse og byøkologiske hensyn, som fx ønske om grønne tage.

Den enkelte facade skal fremtræde harmonisk. Som hovedregel skal der anvendes blank teglstensmur og/eller pudset/vandskuret murværk, der farvebehandles. Murværk skal gives liv og karakter, eksempelvis ved profileringer. Gennem lokalplanlægningen kan der tillades facadematerialer, der tilfører arkitektoniske kvaliteter. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til facadebeklædning af eksisterende bebyggelse.

Vinduer og døre skal udføres med materialer, formater, placering samt fag- og sprosseinddeling i overensstemmelse med den enkelte bygnings proportioner og byggetradition.

Skilte må som hovedregel ikke dække gesimsbånd og andre facadedetaljer. Skilte skal udformes og placeres under hensyntagen til facadens hovedopdeling og farver. Der må ikke opsættes faste baldakiner.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold