By og landskab

Fra højder og skov til den flade kyst

Kalundborg kommune rækker fra højder og skovområder ved Bjergsted og øst for Tissø til de flade kyster ved Saltbæk Vig og Reersø og rummer varierede landskabelige og rekreative kvaliteter. Samtidig er det åbne land mange steder præget af landbrugserhvervets store driftsanlæg og intensive landbrugsdrift, af råstofudvinding og tekniske anlæg som veje, vindmøller og højspændingsledninger – nødvendigheder for at et moderne samfund kan fungere.

Alsidig natur og lang kyststrækning

Store naturområder er omfattet af særlige beskyttelsesregler (fx internationale naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser og større uforstyrrede landskaber) og grundvand- og vandindvinding stiller også særlige krav. Med 160 km kyststrækning er der fra alle dele af kommunen korte afstande til kysten og havet. Den generøse og alsidige natur tiltrækker mange turister til både sommerhusområderne ved Kaldred, Røsnæs og Storebæltskysten og til lystbådehavne i Havnsø, Røsnæs og Mullerup.

Skyline med lys fra industrien

Kalundborg by’s skyline med bl.a. Asnæsværkets skorstene signalerer et aktivt erhvervsliv med store industrielle produktionsanlæg. Som Sjællands største industriby udenfor København og med Kalundborg Havn som den næststørste industrihavn på Sjælland giver de store virksomheder økonomi og beskæftigelse til Kalundborg kommune, men deres aktivitet stiller også store krav til infrastrukturen som veje, forsyning, affaldshåndtering og spildevand.