Kystnære byzoner

I forbindelse med lokalplanlægning for kystnær byzone skal visualiseringer og beskrivelser af bygninger og anlæg redegøre for den påvirkning, fornyelserne medfører på omgivelserne. Det skal sikres, at ny bebyggelse indpasses godt i kystlandskabet. Der skal tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer og nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne. Ved højder, der afviger væsentligt fra den omgivende bebyggelse i området, skal den større højde særligt begrundes.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold