Redegørelse for detailhandel i Kalundborg

Kalundborg Kommune vil fortsat satse på Kalundborg by som kommunens vigtigste detailhandelsby og vil udbrede den netop gennemførte forskønnelse, der bl.a. foregår i Kordilgade, til også at omfatte de nærliggende bymidtegader som Bredgade og Elmegade. Der skal fortsat skabes mulighed for udvikling af handelslivet og de øvrige tilbud, så der også fremover skabes en attraktiv bymidte.

Som en del af Masterplanen for Kalundborg Midtby (december 2004) er det målsætningen, at der skal ske en koncentration af detailhandlen i midtbyen. Detailhandelsområdet inddeles herefter i fire delområder som følger:

  • delområde I – Kordilgade og Vænget: primært detailhandelsområde til mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker
  • delområde II – Bredgade og den vestlige del af Elmegade: primært detailhandelsområde for større dagligvare- og udvalgsvarebutikker
  • delområde III – den østlige del af Elmegade: sekundært detailhandelsområde for større udvalgsvarebutikker. På relativt kort sigt som område for byomdannelse til boliger udformet i en bymæssig stil afstemt med Kalundborg midtby.
  • delområde IV – Højbyen, Skibbrogade og Sct. Jørgensbjerg: alternative placeringsmuligheder for specialiserede butikker. Området ønskes fastholdt som primært område for boliger udformet i en bymæssig stil afstemt med Kalundborg midtby

Det er således Kommunalbestyrelsens intention, at byomdannelsen fortsættes, hvor der lægges vægt på synergien inden for detailhandel mv. placeret i delområderne I og II, og hvor der gradvist sker en forstærkning af centerområdet.

Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 fastholder detailhandelsafgrænsningen fra forrige planperiode, dog udvides delområde III til også at omfatte en mindre del af området langs Slagelsevej, hvor der i dag findes en dagligvarebutik. Den nuværende afgrænsning af bymidten viser, at butikken ligger ca. 140 m øst for den nuværende afgrænsning af Kalundborg bymidte. Bymidtens afgrænsning kan udvides ud over den statistiske afgrænsning ved at inddrage arealer, der grænser op til bymidten. Det kræver en redegørelse for udvidelsen, og en sådan redegørelse er gennemført for nærværende udvidelse og uddybet i notat om udvidelsen af Kalundborg Bymidte. Den statistiske bymidteafgrænsning fremgår af Detailhandelsanalyse 2009.

Kordilgade fastholdes som byens førende handelsgade og der arbejdes fortsat med at der skabes større sammenhæng med vandet ved at udvikle Vænget til også at indgå som primært område for detailhandel med udvalgsvarer. Det vurderes, at omdannelsen og forskønnelsen af midtbyen vil skabe grundlag for, at afgrænsningen af bymidten også kommer til at omfatte Højbyen, så der kan placeres butikker, cafeer, gallerier mv. ved Torvet.

Bredgade og den vestlige del af Elmegade fastholdes til primært detailhandelsområde for større dagligvare- og udvalgsvarebutikker, mens den østlige del af Elmegade skal fungere som sekundært detailhandelsområde for større butikker. En del af denne strategi indebærer, at der sker en udflytning fra Elmegade/Bredgade af bl.a. butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Ved udarbejdelsen af detailhandelsanalysen var næsten 30 % af butiksarealet i Kalundborg bymidte anvendt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Dette er ikke foreneligt med Kommunalbestyrelsens ønsker til udvikling og forskønnelse af bymidten, hvorfor antallet af butikker med særligt pladskrævende varegrupper ønskes reduceret til fordel for bl.a. attraktive tøjbutikker og et mere sammenhængende bybillede.

I Kalundborg er det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker sat til 3.500 m² og for udvalgsvarebutikker til 2.000 m². De maksimale butiksstørrelser er angivet som bruttoetageareal. Ved beregning af bruttoetageareal kan arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum udelades, dog maksimalt 200 m2 pr. butik.

Der kan etableres nye udvalgsvarebutikker i ny eller omdannet bebyggelse med et omfang på op til 16.900 m2 butiksareal. Den nærmere fordeling af disse m2 fremgår af rammerne for centerområdet.