Sommerhusområde

SOMMERHUSOMRÅDER er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. SOMMERHUSOMRÅDERNE ligger næsten udelukkende i kystnærhedszonen og er allerede bebygget med sommerhuse. Der bør etableres muligheder for kvalitetsløft af SOMMERHUSOMRÅDERNE m.h.t. veje, offentlige arealer, adgang til strand og kontakt med det omkringliggende landskab via rekreative stier.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • regulere SOMMERHUSOMRÅDERNE i forhold til natur og landskab og udvikle de eksisterende SOMMERHUSOMRÅDER i samklang med det omkringliggende landskab
  • sikre, at så mange som muligt – også lånere og lejere af feriehusene, éndagsturister og kommunens egne indbyggere – får glæde af SOMMERHUSOMRÅDERNES kvaliteter
  • stimulere til kvalitetsforbedring af eksisterende SOMMERHUSOMRÅDER
  • SOMMERHUSOMRÅDER overvejende skal anvendes til sommerhusformål, og at SOMMERHUSOMRÅDER ikke må få karakter af at være boligområder.
  • skabe forudsætninger for større udlejning af kommunens sommerhuse

Retningslinjer

SOMMERHUSOMRÅDER

7.2.1 SOMMERHUSOMRÅDER fremgår af temaet Sommerhusområde på kortet 5.2.a. og består af rammelagte sommerhusområder og nærliggende rekreative områder.

7.2.2 SOMMERHUSOMRÅDER er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse.

SOMMERHUSOMRÅDER i kystnærhedszonen

7.2.3 Der kan kun udlægges nye arealer til individuel sommerhusbebyggelse i kystnærhedszonen gennem et landsplandirektiv.

Lokalisering

7.2.4 Nye fritidsboliger kan etableres inden for rammelagte sommerhusområder.

7.2.5 Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i SOMMERHUSOMRÅDER. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades efter forudgående vurdering af, om servicebetjeningen kan ske fra et nærliggende bysamfund.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.

Kort 5.2.a BYOMRÅDER; SOMMERHUSOMRÅDER og AFGRÆNSEDE LANDSBYER

De rammelagte rekreative områder i SOMMERHUSOMRÅDER er beliggende i landzone og administreres efter samme lovgivning og retningslinjer som andre landszonearealer.