Ubby-Jerslev planområde

Under de Lokale forhold for Ubby-Jerslev planområde finder du indledningsvis en karakteristik af planområdet. Lokale forhold er planvisioner, der gennemgår udbygningsmuligheder og andre tiltag for relevante emner fra hovedstrukturen.

Karakteristik af Ubby-Jerslev planområde

Planområdet på 9.900 ha strækker sig fra sommerhusområderne mod Storebælt til Tissø, Lille Åmose og op mod Saltbæk Vig. Syd for Ubby-Jerslev er landskabet fladt og præget af store landbrug. Mod nord rejser dødislandskabet sig.

Ubby-Jerslev er lokalcenterby i planområdet, der har ca. 5.000 indbyggere. Heraf bor ca. 2.000 i Ubby-Jerslev.

Ubby-Jerslev ligger central i forhold til serviceforsyningen i de omgivende landsbyer Bjerge, Flinterup, Fuglede, Jorløse, Kelleklinte, Klovby, Frankerup og Svallerup. Jerslev er den tidligere stationsby, hvor skolen er placeret, mens kirken og forsamlingshuset samt dagligvarebutikkerne er placeret i Ubby.

Landskab og natur

Den nordlige del af området er et højtliggende og storbakket landskab. Den sydlige del omkring Tissø er et lavtliggende område i fladt til bølget terræn.

Store dele af området er intensivt opdyrket og skovfattigt. Øst for Ubby-Jerslev ligger dog de to hovedgårde Saltofte og Vesterbygård med nærliggende skovstykker. Derudover er der mindre skovparceller omkring Lille Åmose, der udgør et markant landskabstræk i den østlige del af planområdet. Mod nord ligger Bregninge Hedeslette og Saltbæk Vig.

Saltbæk Vig, Lille Åmose og området ved Tissø er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde og indgår i Naturpark Åmosen.

Ubby-Jerslev

Ubby var som udgangspunkt en kirkelandsby, beliggende ved foden af det storbakkede terræn nord for byen. Byens hovedgade findes nedenfor bakkedraget, mens de fleste boliger er placeret på den attraktive sydvendte skråning. Byens torvegade findes syd for bygaden og helt mod syd er et erhvervsområde.

Byens oprindelige centrum er umiddelbart syd for kirken. I forbindelse med udbygningen af byen, der gik særligt stærkt løbet af 60’erne og 70’erne, voksede byen yderligere mod syd samt mod vest langs vejen mod Jerslev. I dag er der således kun en smal kile på nordsiden af vejen, der ikke er bebygget, som stadig adskiller de to byer. I den vestlige del af bygaden findes efterskole og forsamlingshus med tilhørende bibliotek.

Nord for byen ligger den velholdte Ubby Mølle.

Jerslev er en mindre stationsby på den nedlagte Værslevbane. I Jerslev findes skole, institutioner og et større idrætsanlæg.

Øvrige byer

Andre byzonebyer i planområdet er Svallerup og Bjerge. I landsbyerne ses tidstypiske parceludstykninger fra ca. 1960-erne og frem, og i Svallerup også nyere jordbrugsparceller.

De afgrænsede landsbyer i landzone udgøres af: Asmindrup, Værslev, Forsinge, Klovby, Kelleklinte, Jorløse, Ll. Fuglede, St. Fuglede Kirkeby, St. Fuglede Stationsby, Flinterup og Frankerup.

Kulturmiljøer og kulturarv

I planområdet findes følgende værdifulde kulturmiljøer: Ubberup Højskole med valgmenighed, hovedgårdene Saltofte og Vesterbygård, Tissøbopladsen, Lille Åmose samt landsbyerne Lille Fuglede, Store Fuglede, Værslev og Jordløse.

Landsbykirkerne i Ubby, Værslev, Jordløse, Lille Fuglede og Store Fuglede er omgivet af fredning.

Infrastruktur

Landevejen Slagelse-Kalundborg gennemskærer den østlige del af planområdet. Fra landevejen, ved Ugerløse, er der forbindelse via Ubby-Jerslev til Sæby og videre mod Høng/ Sorø.

De tætliggende landsbyer, der kendetegner planområdet, er forbundet af et vidtforgrenet system af biveje. Den tidligere Værslevbane benyttes som cykel- og gangsti gennem en stor del af området.

Besøgsmål og turisme

Storebæltskysten er attraktiv med en varieret kyst, der mange steder består af imponerende kystskrænter. I planområdet langs kysten ligger SOMMERHUSOMRÅDERNE Bjerge Nordstrand og Svallerup. Det samme er tilfældet med campingpladsen Urhøj.

I den østlige del ligger Lille Åmose og Tissø som er en del af Naturpark Åmosen. Ved Tissø findes formidlingscentret Fugledegård, hvor det er muligt at overnatte i shelters.

Erhverv

Ubby-Jerslev har de primære erhvervsområder beliggende syd for byen med adgang fra Hovvej og industrivej. Erhvervsområderne kan anvendes til lettere erhvervsvirksomhed.

I de mindre bysamfund i Ubby-Jerslev planområde er der enten mindre erhvervsområder til lettere erhverv eller områder til blandet bolig og erhverv til lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder.