Landsbyer

I tyndt befolkede områder kan nye boliger i udvalgte AFGRÆNSEDE LANDSBYER være af vital betydning for landsbyen og landområdets institutioner, private service og sociale liv.

Mål

For mål se bosætning, landdistrikter og boligudbygning.

Retningslinjer

5.3.1 AFGRÆNSEDE LANDSBYER fremgår under temaet Landsby på kortet 5.3.a.

5.3.2 Landsbyernes afgrænsninger skal sikre, at bebyggelsen opfattes som en sluttet helhed med naturlige grænser mod det åbne land og under hensyntagen til de omkringliggende landskabsværdier.

5.3.3 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER kan der under respekt for kulturmiljøinteresser, KIRKEOMGIVELSER, øvrige bevaringsinteresser mv. planlægges for et begrænset helårsbyggeri, der understøtter livet i landsbyen, og som medvirker til en hensigtsmæssig udfyldning og afrunding af landsbyen.

5.3.4 Ny bebyggelse skal indordnes landsbyens fysiske struktur og landområdets byggeskik. Landsbyhuse skal som udgangspunkt opføres med en taghældning på 40-50 grader og udføres som længehuse. Opførelse af mere end 5-6 landsbyhuse vil forudsætte lokalplanlægning, der sikrer den nødvendige tilpasning til omgivelserne.

5.3.5 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER skal det vurderes om ubebyggede grunde bør bevares på grund af deres kulturhistoriske eller landskabelige interesse.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 5.3.a AFGRÆNSEDE LANDSBYER