Redegørelse for vandløb, søer, kystvande

Ifølge EU's vandrammedirektiv skal medlemslandene udarbejde en vandplan for vandforekomsterne. Staten har udarbejdet en indsatsplan i form af en vandplan. Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Vandløb

Ifølge vandområdeplanerne, skal der gennemføres en række indsatser, der skal skabe bedre fysiske forhold i det enkelte vandløb. Virkemidlerne i indsatserne, varierer fra udlæg af groft materiale, til plantning af træer, fjernelse af fysiske spærringer osv. Mere information om virkemidlerne og hvor de skal udføres kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Administrationen af vandløb foregår efter den til enhver tid gældende vandløbslov, regionplan, vandplan, vandløbsregulativer og naturbeskyttelseslov for vandløb omfattet heraf. Der er ikke udarbejdet et administrationsgrundlag til brug for myndighedsbehandling af vandløbssager.

Vandløbene i kommunen kan inddeles i offentlige og private vandløb. De private vandløb vedligeholdes af bredejerne. Vedligeholdelsen skal sikre opretholdelse af vandløbets vandføringsevne under hensyntagen de fastlagte miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb varetages af kommunen. Der er ca 250 km offentlige vandløb i Kalundborg kommune. Vedligeholdelsespraksis for de offentlige vandløb er fastlagt i vandløbsregulativer. Vedligeholdelsen udføres efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. Kommunen syner endvidere årligt udvalgte offentlige vandløb efter årets sidste grødeskæring. Vandløbssynene gennemføres med deltagelse af repræsentanter fra en række interesseorganisationer og afholdes i overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer på området.

For beskyttede vandløb må der inden for en afstand af 150 m i de fleste tilfælde ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet, jf. naturbeskyttelsesloven.

Søer

I søerne skal der som følge af Vandområdeplanen gennemføres en indsats overfor fosfor, med henblik på en bedre forståelse af betydningen af en indsats overfor kvælstoftilførslen. En række af virkemidlerne overfor fosfor vil dog samtidig reducere kvælstoftilførslen.

Administrationen af søer foregår efter den til enhver tid gældende vandløbslov, naturbeskyttelseslov, regionplan, vandplan og vandløbsregulativer.

Der er mange mindre søer i kommunen, der administreres efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Alle naturlige søer over 100 m² er beskyttede jævnfør naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at tilstanden i søerne ikke må ændres. Nyetablerede søer bliver også omfattet af naturbeskyttelsesloven, når der indfinder sig et naturligt plante- og dyreliv.

Tissø er kommunens største sø med et areal på ca. 12,7 km². Det daværende Vestsjællands Amt har udarbejdet et regulativ for Tissø, der blandt andet fastsætter bestemmelser om færdsel og flodemål for søen. Kalundborg Forsyning A/S indvinder vand fra Tissø og har tilladelse til at indvinde 5 mio. m³ årligt. For at sikre en stabil vandspejlshøjde i Tissø reguleres afløbet af et automatisk stemmeværk, som er placeret i Nedre Halleby Å. Stemmeværket tilbageholder vandet i Tissø i forsommeren for at undgå et for lavt vandspejl. Samtidig sikres en tilstrækkelig vandføring i Nedre Halleby Å i sensommmer og efterår. Tissø har et rigt fugleliv og er en del af habitatområde nr. 138, hvor bl.a. odder udgør udpegningsgrundlaget (se naturbeskyttelse).

For søer med et areal på over 3 ha må der inden for en afstand af 150 m i de fleste tilfælde ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet, jf. naturbeskyttelsesloven.

Kystvande

Indsatsen for reduktion af påvirkning af kystvandene med næringsstoffer gennemføres ved vandplanens generelle og målrettede virkemidler. Derudover kommer indsatsen på punktkildeområdet. Da kystvandene er slutrecipient, vil tilstanden forbedres efterhånden som de generelle og målrettede virkemidler udmøntes i konkrete indsatser i oplandene.

Oprettelse af vådområder kan medvirke til at reducere udvaskningen af næringsstoffer til kystvandene. I Kalundborg kommune findes ét potentielt vådområde beliggende i oplandet til de typer af kystområder (de forholdsvis lukkede kystområder), som er kvalificeret til indsats i første vandplanperiode. Vandoplandsplanen for hovedvandoplandet består foreløbig af et projekt lokaliseret ved Kærby Å.

Rekreativ brug

Badevand

På baggrund af EU's badevandsdirektiv er der vedtaget en badevandsbekendtgørelse af 10. marts 2009. Kommunerne administrerer badevandet ved de offentlige badestrande efter denne bekendtgørelse. Klassificeringen af badevand foretages efter de specifikke regler i bekendtgørelsen, og badevandet klassificeres enten som værende ringe, tilfredsstillende, godt eller udmærket, hvor udmærket er den bedste kategori. Efter badevandsdirektivet skulle alt badevand være klassificeret som "tilfredsstillende" inden udgangen af 2015. Alle badestrande i Kalundborg kommune lever i dag op til badevandsdirektivet, og er minimum klassificeret som værende tilfredsstillende.

Kommunen har udarbejdet badevandsprofiler og information vedrørende badestrandene. Informationen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og opsat ved strandene. Indtil spildevandsrensningen i det åbne land er forbedret, og overløb fra renseanlæg er blevet reduceret, vil det være forventeligt, at kommunens badevand vil svinge i kvalitet fra år til år. Visse strande overholder kravene hvert år, mens andre jævnligt overskrider kravværdierne. Kommunen vil fortsat arbejde for at minimere antallet af kravoverskridelser og derved sikre at på alle kommunens badestrande også fremover lever op til kravene i badevandsdirektivet. Strandene kan ses på kommunens digitale kort, og oplysninger om badevandskvaliteten kan ses på kommunens hjemmeside.

Lystfiskeri

For at fiske langs kommunens kyster, vandløb og søer skal der erhverves statsligt fisketegn. Derudover er fiskeretten i vandløb og søer generelt forbeholdt bredejerne.

Sejlads

Der sejles primært med kano og kajak på Øvre og Nedre Halleby Å samt i Tissø. Sejlads er tilladt for ikke-motordrevne småfartøjer på de offentlige vandløb, medmindre vandløbene er undergivet særskilt ejendomsret. Anden sejlads kræver kommunens tilladelse. På nogle offentlige vandløb er der endvidere fastsat særlige sejladsrestriktioner eller egentlige forbud. Disse fremgår af vandløbsregulativernes sejladsbestemmelser. Information om forbud eller begrænsninger i sejladsretten findes i vandløbsregulativerne, der er tilgængelige på Kalundborg Kommunens hjemmeside.