Affald

Kalundborg Kommunes mål for udviklingen på affaldsområdet beskrives, og der opstilles retningslinjer for bl.a. affaldsanlæg, behandling af forurenet jord og andre restprodukter samt forbrændingsanlæg.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der gennemføres en aktiv indsats for at begrænse ressourceforbruget og affaldsmængden
  • fastholde og øge genanvendelsen af dagrenovation, storskrald samt affald fra genbrugspladserne
  • medvirke til, at nedbringe affaldsmængden til forbrænding og deponering
  • medvirke til, at affald indsamles, behandles og genbruges miljørigtigt
  • medvirke til, at reducere den samlede miljøbelastning fra affald

Retningslinjer

Generelt

8.7.1 Der kan som udgangspunkt ikke lokaliseres deponeringsanlæg, anlæg for biologisk behandling af affald (biogas, kompostering, slambehandlingsanlæg, m.m.), andre affaldsanlæg (som i øvrigt kræver miljøgodkendelse) eller genanvendes slagger fra affaldsforbrænding samt forurenet jord, i områder med væsentlige natur-, kultur-, landskabs- og miljømæssige interesser, med mindre særlige forhold eller andre overordnede hensyn taler herfor.

Afstandskrav til affaldsanlæg

8.7.2 Der må ikke udlægges arealer således at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedennævnte affaldsanlæg bliver mindre end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed:

Anlæg Afstandskrav
Deponeringsanlæg 500 m
Biogasanlæg 500 m
Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald 500 m
Stationære nedknusningsanlæg 500 m
Andre større komposteringsanlæg 300 m
(inkl. slamkompostering, grenkompostering, m.v.)
Affaldsforbrændingsanlæg og øvrige slambehandlingsanlæg 150 m

Forurenet jord og restprodukter

8.7.3 Forurenet jord (klasse 3) og kraftigere forurenet jord (klasse 4), jf. de tidligere sjællandske amters "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland" (Sjællandsvejledningen) må som udgangspunkt ikke deponeres eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i områder med særlige drikkevandsinteresser. Lettere forurenet jord (klasse 2), jf. samme vejledning, må kun genanvendes, hvis en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt. Sjællandsvejledningen ligger til grund for Kalundborg Kommunes administration af ansøgninger om genanvendelse af jord.

8.7.4 I områder med særlige drikkevandsinteresser må restprodukter kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder, såfremt en konkret vurdering godtgør, at det er miljømæssigt forsvarligt eller hvis det sker efter "Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder".

Flyveaske

8.7.5 Der kan ikke etableres nye deponier til flyveaske i planperioden.

Deponier for havnesediment

8.7.6 Havneslam, uddybningsmaterialer og havnesediment, der ikke kan nyttiggøres, skal i videst muligt omfang deponeres tæt ved oprensningsstedet.

8.7.7 Der kan etableres deponier i ved Kalundborg Havn og Sejerby.

Affaldsforbrændingsanlæg/biomasseanlæg

8.7.8 Der kan etableres affaldsforbrændingsanlæg i Kalundborg Kommune, såfremt der kan sikres tilstrækkelig varmeafsætning, og såfremt en evt. VVM-redegørelse godtgør, at det kan ske uden væsentlige miljømæssige problemer.

Der henvises i øvrigt til retningslinjer for biogasanlæg