Transportforsyning

Den kollektive trafik har betydning for mange af kommunens borgere hver eneste dag. Det er vigtigt med en effektiv og fleksibel afvikling af bus- og togtrafikken, så mange vælger offentlig transport frem for egen bil. For kommunens øer har transportforsyningen en særlig betydning.

Pr. 1. januar 2007 overtog Kalundborg Kommune finansieringen af den lokale kollektive bustransport i kommunen. Kommunen definerer selv det ønskede serviceniveau og indgiver bestilling til trafikselskabet Movia. Region Sjælland har ansvaret for planlægningen af den regionale bustransport og lokalbanerne, mens staten har ansvaret for den øvrige togtransport. Der udarbejdes statslige og regionale trafikplaner i henhold til lov om trafikselskaber. Se kommuneplanens afsnit om forhold til andre planer.

Den kollektive transport i Kalundborg kommune består af:

  • DSB's tog på Nordvestbanen, som finansieres af staten
  • Vestsjællands Lokalbaner, som finansieres af Region Sjælland
  • tre regionale busser, som finansieres af Region Sjælland
  • 24 lokale busser, som finansieres af Kalundborg Kommune, heraf seks i fællesskab med nabokommuner
  • behovsstyret transport, som finansieres af Kalundborg Kommune

Foruden tog og busser består den kollektive trafik i kommunen også af færger til betjening af henholdsvis Sejerø og Nekselø, ligesom der er færgeforbindelse til Samsø og Århus.

Transportmønster

Placeringen og udformningen af nye boligområder har betydning for transportmønsteret. Let og trafiksikker adgang til kollektiv transport kan medvirke til, at flere benytter busser og tog, og det er derfor vigtigt at placere stoppesteder og stationer, så den kollektive transport bliver en reel mulighed. Det kan handle om afstanden fra stoppestedet eller stationen til områdets boliger, arbejdspladser, indkøb og kultur- og fritidsfaciliteter. Det kan også være stedets indretning, belysning eller trafikale oversigtsforhold. Kommunen har således som planmyndighed mulighed for at indtænke transportforsyning tidligt i sin planlægning.

Mange passagerer går eller cykler til eller fra stationen. For de bløde trafikanter er det vigtigt med en let og og trafiksikker adgang til stationer og stoppesteder - det handler bl.a. om at få et sammenhængende stisystem, se kommuneplanens afsnit om stier.

Samarbejde med andre kommuner

Kalundborg Kommune samarbejder med Holbæk, Lejre, Roskilde og Odsherred kommuner om at løse en række væsentlige udfordringer for trafikken og pendlingsstrømme i Nordvestkorridoren. De fem kommuner vil sammen med Region Sjælland, Movia, DSB og Regionstog vurdere de trafikale problemstillinger under ét, og samarbejde om løsninger der kræver koordination på tværs af kommunegrænser for at opnå fuld effekt. Samarbejdet skal bl.a. føre til et samlet kvalitetsløft gennem både punkt- og strækningsforbedringer og sammenhængen mellem busser og tog.

Links og dokumenter

> Lov om trafikselskaber

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside