Lokale erhverv

De lokale erhverv omfatter en bred vifte af virksomheder og brancher i Kalundborg kommunes større og mindre byer. Lokale håndværksmestre, smede- og autoværksteder skaber beskæftigelse på landet. Landdistriktsudvikling gennem etablering af nye former for erhverv og nicheproduktioner kan ses som en mulighed for at skabe flere arbejdspladser og liv i de mindre landsbysamfund.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte vores små og mellemstore virksomheder
  • sikre de eksisterende virksomheder gode udviklingsmuligheder
  • der kan tilbydes erhvervsarealer i Kalundborg kommune i overensstemmelse med erhvervslivets behov
  • understøtte potentialet i underskoven af håndværks- og servicevirksomheder til at udvikle nye og innovative virksomheder
  • Der skal være arealer til rådighed for virksomhedstyper af forskellig størrelse og art (dvs. miljøklasse 1-7)
  • der skabes forudsætninger for udvikling af nye former for erhverv og nicheproduktion i landdistrikterne

Redegørelse

De lokale erhverv udgør grundlaget for den lokale bekæftigelse i alle kommunens byer og landsbyer, men spiller også i høj grad en rolle i den lokale serviceforsyning og som underleverandørvirksomheder til de større virksomheder, der udgør kommunens strategiske udviklingspotentiale.

De lokale erhverv udgøres af mindre industri, virksomheder inden for bygge/anlæg, jern og metal, landbrug samt servicevirksomheder, detailhandel og liberale erhverv.

Kommunens byer og landsbyer skal rumme områder til lettere erhverv og områder til blandet bolig og erhverv til virksomheder, som udgør en del af grundlaget for udviklingen og opretholdelsen af bæredygtige lokalsamfund.

Det er kommunens mål til stadighed at kunne tilbyde de lokale erhverv gode udviklingsmuligheder bl.a. gennem rådigheden over ledige arealer til lettere erhverv. Ved nye arealudlæg til erhverv skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig placering i lokalområdet, fx i forhold til veje (forsyning og transport) og boliger (miljøhensyn).

Jordbrug

Landbrug udgør en stor erhvervsgruppe i Kalundborg kommune og beskæftiger ca. 1.000 personer. Kommunen er på den ene side kendetegnet ved store industrielle landbrug, hvor den animalske produktion er meget stor. På den anden side er den gennemsnitlige bedriftsstørrelse for landbrug i Kalundborg kommune mindre end gennemsnittet i region Sjælland og også mindre end landsgennemsnittet. To tredjedele af landbrugsarealet er fordelt på mindre bedrifter samt deltids- og hobbylandbrug under 30 ha. Læs kommuneplanens afsnit om Jordbrug.

Landbruget er under forandring som følge af flere forhold - international konkurrence, miljølovgivning, stigende råvarepriser, stigende krav fra forbrugerne og som følge af klimaforandringer og klimadagsordenen. Innovation udgør her et centralt element i forhold til den fortsatte udnyttelse af potentialet for erhvervet. Det er nødvendigt at gå nye veje og samarbejde med andre aktører end de umiddelbare interessenter. Der kan eksempelvis peges på samspil med initiativer inden for grøn energi og kommunens rekreative værdier, innovation i forbindelse med klima-, økologi- og bæredygtighedsdagsordenen samt tættere samarbejde med kommunens interessenter i forbindelse med innovation og nye forretningsmodeller. Et konkret eksempel på nytænkning er et værdikædesamarbejde med fokus på energieffektivitet, hvor overskudsvarme og energi fra svineproduktion anvendes i gartnerivirksomhed.

For deltidsbedrifter i landbruget ligger et udviklingspotentiale i form af produktion og salg af lokale fødevarer, gårdbesøg mv.

Som et resultat af de senere års omstrukturering af landbruget til færre og større enheder vil der komme flere ledige landbrugsbygninger, ligesom der allerede i dag findes nedlagte mejerier, værksteder og industribygninger i de små lokalsamfund. Der ligger muligheder i at udnytte de tomme bygninger til nye erhvervsformål. Et projekt med forankring i kommunens erhvervs- og udviklingspolitik kan være med til at klarlægge mulighederne.

Energi

Kalundborg kommune er qua erhvervsaktiviteten i Kalundborg by allerede en væsentlig national energiaktør. En række tendenser gør dog også energi til et erhvervspotentiale i kommunens landdistrikter, her tænkes særligt på biomasseproduktion og intelligent grøn omstilling.

Landbruget spiller en vigtig rolle som gødningslevarandør til større fælles biogasanlæg. Landbrugserhvervets rolle i kommunen giver derfor potentiale for et interessant samspil mellem produktion af biomasse og industriklyngen i Kalundborg, idet afstanden mellem produktionssteed og forarbejdningslokalitet er kort.

I forhold til intelligent grøn omstilling, skyldes potentialet særligt de politiske og økonomiske rammebetingelser, der i stigende grad stiller krav om omstilling fra fossilbaserede energikilder til grønne energikilder og - systemer. Således skal såvel sammensætning af energikilderne som distribution og anvendelse bidrage til en øget ressourceeffektivitet. Disse omstillinger forudsætter fysisk tilpasning af forsyningsnettet, omstillinger der vil kunne skabe arbejde for håndværkere og mindre produktionsenheder, der er placeret i kommunens landdistrikter.

Turisterhverv

Turismen skaber omkring 1.000 arbejdspladser i kommunen og det er vigtigt at disse arbejdspladser fastholdes og udvikles. Kommunens aktive turismepolitik udvikles i det tætte samarbejde med Slagelse kommune i regi af VisitVestsjælland A/S. Målet er bl.a. at øge turismebeskæftigelsen med 300 job. Samarbejdet på tværs af kommunegrænsen muliggør udvikling af de stærkt fælles positioner i forhold til kyst og natur, kultur og erhverv.

Et potentiale, der er tæt knyttet til landdistrikterne, er kommunes naturområder og den lange kyststrækning. Kystens kvaliteter (herunder øerne) og naturen ved Tissø/Åmosen er et solidt trækplaster for turisme og dette potentiale kan udnyttes i højere grad. Tilgængelighed gennem eksempelvis cykelstier, der uhindret knytter kyst og overnatningsmuligheder sammen med området omkring Tissø vil skabe en unik naturmæssig oplevelsespakke. Oplevelsespakken bør understøttes af attraktive overnatningsmuligheder og udvikling af aktivitetsbaserede tilbud gerne knyttet til vandet. Dette samlede produkt vil også understøtte Kalundborg krydstogtsdestination.

Detailhandel

Detailhandel udgør en væsentlig del af den private serviceforsyning, og det er kommunens mål, at der skal være mulighed for at etablere butikker til lokalområdets forsyning i alle kommunens lokalsamfund. Mulighederne for lokalisering af detailhandel er i udstrakt grad reguleret ved lovgivning. Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel sætter rammerne for, hvor det er muligt at etablere detailhandel og i hvilket omfang.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside