Hovedpolitik for bo og leve

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under Bo og leve. Der henvises i øvrigt til mål for By og Landskab samt Virksomhed og job.

Mål for bolig, bosætning og byroller

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • tiltrække flere borgere til kommunen – gerne erhvervsaktive og børnefamilier
 • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligformer og boligtyper, der imødekommer forskellige befolknings- og aldersgruppers behov
 • Kalundborg by med opland og forstæder fungerer som kraftcenter for bosætning, og at byens særlige bosætningspotentiale i forhold til erhvervsstruktur og Hovedstadsområdet udvikles
 • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by – herunder midtbyen og i østlig retning – og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt
 • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning og -omdannelse hvor muligt
 • indtænke tilgængeligheden til kollektiv trafik ved udlæg af nye boligarealer eller ved områdefornyelse
 • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
 • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
 • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning
 • Kalundborg Kommune bidrager til at fremme sunde og miljørigtige boliger, arbejdspladser og institutioner nær boligen
 • arbejde for at bæredygtighed tænkes ind ved byggeri, byudvikling og byomdannelse i forhold til placering, boligtype, materialeanvendelse, energi- og vandforbrug
 • de rekreative udfoldelsesmuligheder i boligområderne er bevaret og udbygget
 • der skabes mulighed for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse - såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter
 • sikre hensyntagen til beskyttelse af kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer i byerne såvel som i det åbne land

Links og dokumenter

> Her finder du Kalundborg Kommunes politikker

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside