Redegørelse for VVM-pligtige husdyrbrug

VVM-reglerne for husdyrbrug er fra 1. januar 2007 samlet og integreret i husdyrloven. Fremtidige ansøgninger om nyetablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal behandles efter denne lov.

Retningslinjerne for VVM-godkendte husdyrbrug er videreført fra Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt og tillæg til denne. Retningslinjerne er gældende, indtil der sker ændringer i de pågældende landbrugsproduktioner, som kræver godkendelse i henhold til lovgivningen. Herefter vil retningslinjen for den landbrugsproduktion, der meddeles en ny godkendelse til, blive udtaget af kommuneplanen. Under alle omstændigheder vil aktualiteten af de enkelte VVM-godkendelser – og de tilhørende retningslinjer i kommuneplanen – blive revurderet hvert ottende år efter reglerne i husdyrgodkendelsesloven. Kommunen vil forholde sig til revision af den sidste tilbageværende VVM-godkendte husdyrbrug i indeværende planperiode.

Udvidelse af kvægbrug på Asnæs

Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005-2016 for Vestsjællands Amt, inkl. VVM-redegørelse, for en udvidelse af kvægproduktion på Asnæs videreføres i denne planperiode, og produktionen skal være i overensstemmelse hermed.

Der kan ikke foretages ændring af produktionen, udvidelse af produktionen ud over 498,4 DE eller ændring af udspredningsarealerne, uden at Kommunen forinden har foretaget en konkret vurdering af, om ændringen forudsætter en fornyet VVM-behandling.