Lavbundsarealer

De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringsstoffer til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Arealerne skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fremme muligheden for, at den naturlige hydrologi kan genskabes på lavbundsjorder, for at mindske udvaskning af næringsstoffer og forbedre naturindholdet
  • der formuleres en landskabsstrategi for kommunens større vådområder
  • vådgøring af lavbundsarealer vurderes i den kommende klimatilpasningsplan som virkemiddel i indsatsen for at forebygge skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder

Retningslinjer

Lavbundsarealer

6.5.1 LAVBUNDSAREALER, der er potentielt egnede som vådområder fremgår af temaet Lavbundsarealer på kort 6.5.a. LAVBUNDSAREALER kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne.

6.5.2 LAVBUNDSAREALER skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens §35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at den naturlige hydrologi kan genskabes.

6.5.3 LAVBUNDSAREALER må ikke overgå til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder.

6.5.4 Planlægning for anlæg m.v. på de udpegede LAVBUNDSAREALER skal ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.

6.5.5 Kommunalbestyrelsen vil gennem administration af støtteordninger fremme driftsformer og en arealanvendelse, der i høj grad tager hensyn til, at der kan ske en tilbageholdelse af kvælstof og etablering af nye naturarealer på de udpegede lavbundsarealer.

Potentielle Lavbundsarealer

6.5.6 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER fremgår af temaet Potentielle Lavbundsarealer på kortet 6.5.a.

6.5.7 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER omfatter lavbundsarealer, som kan have betydning for kommunens naturnetværk.

6.5.8 POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 6.5.a. LAVBUNDSAREALER og POTENTIELLE LAVBUNDSAREALER