Større solcelle- og solfangeranlæg

I Kalundborg Kommunes planstrategi sættes der fokus på klima og energi, og dette fokus er nu fulgt op af en klimaplan i 2013. Ved at opstille mål og retningslinjer for solceller på terræn bidrager kommuneplanen til at skabe mulighed for en CO2 neutral energiproduktion.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • solcelle- og solfangeranlæg bidrager til at nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune.
  • placeringen af solcelle- og solfangeranlæg understøtter det langsigtede helhedsperspektiv i klima- og energiplanlægningen
  • sikre en hensigtsmæssig placering af større solcelle- og solfangeranlæg i forhold til landskab, natur og kulturmiljøer
  • større solcelle- og solfangeranlæg udgør en væsentlig del af kommunens samlede bidrag af solenergi

Retningslinjer

8.12.1 Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af solcelle- og solfangeranlæg på terræn skal der tages hensyn til nabobeboelser og landskabelige, naturmæssige, jordbrugsmæssige og kulturhistoriske værdier, herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer. Der kan stilles krav til anlæggets placering og udformning mv.

8.12.2 Større solcelle- og solfangeranlæg skal som udgangspunkt placeres i eller i tilknytning til erhvervsområder eller områder til tekniske anlæg.

8.12.3 Solcelle- og solfangeranlæg på terræn i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages her.

8.12.4 Solcelle- og solfangeranlæg på terræn skal så vidt muligt indpasses i landskabets karakter under hensyn til det enkelte karakterområdes oplevelsesmuligheder, nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.

8.12.5 Der kan kun lokalplanlægges for større solcelle- og solfangeranlæg på terræn inden for de udpegede OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG, der fremgår af temaet solenergianlæg på kort 8.12.a:

  • Område 1: Rammeområde S1.T02 nord for Svebølle
  • Område 2: Del af rammeområde U1.E01, syd for Ubby
  • Område 3: Rammeområde H1.T01 vest for Høng
  • Område 5: Rammeområde K12.T04 syd for Lerchenborg, Asnæs

Tryk på for at tænde og slukke for lagene.


Kort 8.12.a. OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

Se i øvrigt rammebestemmelser for tekniske anlæg.