K12.T04 (1)

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K12.T04 (1)

 • Plannavn

  Landområde

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Jordbrugsområde, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  4

 • Områdets anvendelse

  Solcelleanlæg i form af solpaneler til produktion af elektricitet. Landbrugsområde, med tilhørende teknikskure og overdækninger/stalde til fårehold.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Solceller i max. 2,5 meter højde, øvrige bygninger i max 4,0 meter højde.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal etableres levende hegn, som afgrænser området.

 • Miljøforhold

  Området kan afgræsses af får Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal vejbetjenes fra nord.

 • Bemærkning til zonestatus

  0

 • Status

  Vedtaget