Butiksformål

Butikker skal etableres efter retningslinjerne om detailhandel i kommuneplanens hovedstruktur.

Butikker dækker over dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende udvalgsvarer.

En butik er iht. planlovens definition et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Det gælder også diverse showrooms, outlets, lagersalg, engroshandel, permanente boder og stadepladser, hvorfra der er salg til private. Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger. Hvis aktiviteten skaber kundestrømme, så er det at betragte som en butik i planlægningsmæssig forstand.

Butikker udelukkende med internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på fx nettet, og hvor varerne bringes ud til køberen, er ikke en butik/detailhandel i planlægningsmæssig forstand og kan således placeres i erhvervsområder eller områder til blandet bolig og erhverv.

Butikker der sælger serviceydelser som frisører, skræddere, renserier og klinikker skal ikke lokaliseres efter reglerne om placering af detailhandel og kan således i nogle tilfælde placeres i områder udlagt til hhv. blandet bolig og erhverv, erhvervsområder samt boligområder.

En engrosvirksomhed der alene har andre erhvervsdrivende som kunder fx detailhandelsbutikker, fremstillingsvirksomheder og professionelle brugere, fx håndværkere betragtes som udgangspunkt ikke som detailhandel og kan således placeres i erhvervsområder. Engrosvirksomheder der har et mere end ubetydeligt salg til private skal lokaliseres i overensstemmelse med planlovens regler om planlægning til butiksformål.

De specifikke rammeområder kan udlægge rammer for hvilke butikstyper der kan etableres i området dvs. hhv. dagligvarer, udvalgsvarer og/eller særligt pladskrævende varegrupper. De specifikke rammebestemmelser vil også indeholde rammer for de maksimale butiksstørrelser.

Bruttoetagearealet af en butik omfatter salgsareal, gang- og adgangsarealer, lager, overdækket varegård, teknikrum, kølerum m.m. Bruttoetagearealet beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsers etageareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fraregnes arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalerum/pauserum, dog maksimalt i alt 200 m2.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold