S3.B09

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S3.B09

 • Plannavn

  Havnsø by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7.5

 • Områdets anvendelse

  Lav bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Fordeling af bebyggelsestyper skal fastlægges i lokalplan med overvejende tæt lav bebyggelse. I den videre planlægning tages særligt hensyn til bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav og 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. etager er 1 til 2 planer inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer fælles for området. Der skal foretages støjdæmpende foranstaltninger og etableres afskærmende beplantning mod den planlagte omfartsvej.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal trafikbetjenes af Parallelvej. Langs områdets nordlige grænse skal der planlægges for en omfartsvej. Der skal ved lokalplanlægning laves en trafikal vurdering af beboelsesområdets indflydelse på kapaciteten af det overordnede vejnet. Områdets afskærmning mod en fremtidig omfartsvej og det åbne land kan med fordel ske med en landskabeligt bearbejdet beplantning, der skaber en grøn og dynamisk overgang mellem hhv. by og omfartsvej og by og land.

 • Andet

  Beskyttet dige langs områdets vestlige og østlige afgrænsning skal respekteres. Der er vandforsyningsboringer i området. Omkring boringerne er et beskyttelsesområde på 300 meter, indenfor hvilket det er forbudt at indrette nye nedsivningsanlæg for spildevand. Desuden skal ledninger respekteres eller omlægges efter aftale med ejer. Der henvises i øvrigt til de generelle rammebestemmelser for grundvand En del af området er udpeget som § 3-områder. Det skal sikres, at tilstanden af den beskyttede sø ikke påvirkes direkte eller indirekte af det udbyggede erhvervsområde. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper.

 • Status

  Aflyst