K06.E07

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K06.E07

 • Plannavn

  Kalundborg syd

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder, Let industri og håndværk, Industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv herunder industri- og produktionsvirksomheder. Desuden lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lagervirksomhed mv.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Mulighed for større bygningshøjde jf. de generelle rammebestemmelser.

 • Friarealer og beplantning

  Langs Melbygade skal der opnås et grønt præg med beplantning. Hvor virksomheden udvides skal der ud for ejendomme langs Sønderstrandvej være en grøn frizone og mindst 10 m fra ejendommes østlige skel være en beplantet vold, og en sådan beplantning videreføres som afskærmning om det øvrige udvidelsesområde.

 • Miljøforhold

  Virksomhed i miljøklasse 1-5. Ved Statoil raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsanlæg og tankvolde, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 m fra produktionsanlæg og tankvolde. Øst for Statoil raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone på 500 m, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette myndighed. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Erhvervsområdet kan trafikbetjenes fra Melbygade. Der skal ved lokalplanlægningen sikres areal til alternativ eller supplerende tilkørsel fra den ny omfartsvej syd om Melby.

 • Status

  Aflyst