K05.E09

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E09

 • Plannavn

  Kalundborg øst

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder, Havneerhvervsområde, Industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder. Desuden havneorienteret industri- og erhvervsvirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Mulighed for større bygningshøjde jf. de generelle rammebestemmelser. Indenfor de udpegede kirkeomgivelser ved Årby og Rørby kirke kan bebyggelsen ikke overstige 8,5 m.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres skærmende plantebælter langs kanten af området.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 4 - 6, dog mulighed for miljøklasse 7 efter en konkret vurdering iht. miljø- og risikoforhold. Ved Statoil raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsanlæg og tankvolde, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 m fra produktionsanlæg og tankvolde. Øst for Statoil raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone på 500 m, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette myndighed. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være cykelsti langs områdets sydlige grænse til forbindelse med Engvej og Melby skolesti.

 • Andet

  Der findes 2 vandforsyningsboringer i området. Omkring boringerne er et beskyttelsesområde på 300 meter, indenfor hvilket der skal laves en konkret vurdering af arealanvendelsen, for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Desuden skal ledninger respekteres eller omlægges efter aftale med ejer. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst