K05.E11

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E11

 • Plannavn

  Kalundborg øst

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder, Let industri og håndværk, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder serviceerhverv, industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større bygningshøjde jf. de generelle rammebestemmelser, dog ikke ikke nærmere end 300 m fra Tømmerup Kirke.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres skærmende plantebælter langs kanten af området.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1 - 4. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Placering af områdets adgangsvej skal nærmere afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. En mindre del af området indeholder jernbanetracé. Langs denne kan der gælde deklarationslinjer, som skal respekteres.

 • Status

  Aflyst