U4.S02

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U4.S02

 • Plannavn

  Sommerhusomr øst for Bjerge Nordstrand

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Disponeringen af området skal varetage hensynet til de terrænmæssige forhold i området og landskabet i øvrigt. Herunder skal grunde nord for og lige syd for Søndervang afsluttes ovenfor kanten af skrænten. Desuden skal grunde og bebyggelse så vidt muligt placeres med samme retningsprofil (nord-syd). Bebyggelsens tag- og facadeudformning, materialeanvendelse m.v. skal varetage hensyn til landskabet.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal tilstræbes en varieret fordeling af grønne områder (fællesarealer). En lokalplan skal ledsages af en beplantnings- og indretningsplan for grønne områder. Eksisterende levende hegn skal bevares. Offentligheden skal sikres adgang til strandarealerne. Hegning mellem sommerhusparcellerne og mod vej skal udføres som levende hegn.

 • Miljøforhold

  Såfremt der vælges en spildevandsløsning, hvor spildevand håndteres privat ved nedsivning, skal lokalplanen forudsætte, at der etableres en rørledning med overløbsbrønd fra Holmen. Dette er for at kompensere for den ekstra hydrauliske belastning, som sommerhusområdet vil medføre. Placering af rørledningen må bero på en nærmere analyse.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Vejføringer i området skal udformes med henblik på en sikker og fornuftig trafikafvikling. Herunder skal krydsende adgangsveje begrænses og vejprojektet bearbejdes, så færdsel kun kan ske med lav hastighed. Der kan udlægges stier og gangspor med offentlig adgangsret i området. Der kan udlægges en sti langs den vestlige afgrænsning, inden for området.

 • Andet

  Maks. 110 sommerhusgrunde.

 • Status

  Vedtaget