S1.B11

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S1.B11

 • Plannavn

  Svebølle by

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Minimums udstykningsstørrelse

  500

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og bebyggelse fastlægges i lokalplan. Der skal tages omfattende hensyn til kirkeomgivelserne, særligt sigtelinjen fra det syd-nord-gående stykke af Rugtvedvej i den vestlige del af området. Nær sigtelinjen fra Rugtvedvej mod Viskinge kirke må der opføres åben lav bebyggelse med maks. bygningshøjde på 5,5 m. Hele bebyggelsen skal opføres med røde tegltage. Der kan tillades parcelhusgrunde ned til 500 m2 i grupper med parcelhuse som tæt bebyggelse. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav bebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20 % af området skal anvendes til større fælles friarealer. Området afskærmes mod det åbne land med en landskabeligt bearbejdet beplantning, der skaber en grøn og dynamisk overgang mellem by og land. Beplantning skal ske under hensyn til kirkeomgivelserne.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal trafikbetjenes af Viskingevejen. Der skal sikres stiforbindelser til stisystemet og de grønne kiler i den syd-vestlige del af Svebølle.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. De beskyttede diger skal respekteres. En del af området er udpeget som § 3-områder. Det skal sikres, at tilstanden af den beskyttede sø ikke påvirkes direkte eller indirekte af det udbyggede boligområde. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper. Søen kan dog med fordel integreres som en grøn struktur med rekreativ værdi i området. Der henvises i øvrigt til de generelle rammebestemmelser for grundvand.

 • Status

  Aflyst