K05.E07

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E07

 • Plannavn

  Kalundborg øst

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Transport- og logistikvirksomheder, Industri, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv herunder industri- og produktionsvirksomheder og transportvirksomheder i den sydvestlige og vestlige del af området. Lettere erhverv herunder industri-, lager-, værksteds- og håndværksvirksomheder samt serviceerhverv i den nordøstlige og østlige del af området.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større bygningshøjde jf. de generelle rammebestemmelser.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres plantebælter mod eksisterende boligbebyggelse.

 • Miljøforhold

  Tungere erhverv i miljøklasse 4 - 6, dog mulighed for miljøklasse 7 efter konkret vurdering i henhold til miljø- og risikoforhold. Lettere erhverv miljøklasse 1 - 4. Ved Statoil raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsanlæg og tankvolde, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 m fra produktionsanlæg og tankvolde. Øst for Statoil raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone på 500 m, jf. kort 8.10.a (VVM pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette myndighed. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Vejadgang til området skal primært være fra Hareskovvej.

 • Status

  Aflyst