K03.BL01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.BL01

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lav, blandet bebyggelse i den gamle Ellede landsby.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Om- og tilbygninger skal tage hensyn til bevaringsinteresser og respektere de gl. huses oprindelige karakter og materialebrug. Nye huse skal harmonere med de arketypiske bygningsformer så som længehuse med pudsede/skurede tunge facader med mindre vinduer, sadeltage med høj rejsning og med trad. røde vingetegl, strå eller evt. sort pap som tagdækning. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for grunde med ren boligbebyggelse. 40 på grunde med et væsentligt omfang af erhverv

 • Friarealer og beplantning

  Der skal lægges vægt på at udvikle landsbyens grønne præg med levende hegn og beplantning.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-3

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal være cykelsti langs Elledevej.

 • Andet

  Der udarbejdes evt. en bevarende lokalplan. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst