K03.B19

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.B19

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Det ny boligområde skal udbygges etapevis med udgangspunkt i arealerne nærmest Skolen på Herredsåsen. Området skal disponeres med opdeling i mindre boliggrupper. Maks. bebyggelsesprocent er 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse, dog op til 14.000 m2 nord for stendige og max. bebyggelsesprocent 125 for randbebyggelse på Herredstoften. Maks. etager er for åben lav: 1.5 eller 2 inklusiv parterreetage på stærkt skrånende grunde. Tæt lav: Max. 2 inkl. eller ex. parterreetage.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal anvendes til fælles friarealer. Boliggrupper skal opdeles af grønne zoner. Der skal lægges vægt på kvalitet og helhed i de grønne træk. Friarealernes disponering, stier oa. bør tilpasses en landskabsplan for tilgrænsende rekreativt område. Hver boliggruppe skal omkranses af bevoksning med et ens præg.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Igennem området skal forløbe en trafikfordelingsvej med cykelsti for adgang til boligetaperne samt videreførsel til Hestehavebakken i Raklev. I den nordlige del langs grænsen til det åbne land bør der etableres en sti, som videreføres i de omkringliggende områder.

 • Andet

  Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Aflyst