G3.E01

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G3.E01

 • Plannavn

  Reersø by

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder produktionsvirksomhed og lagervirksomhed med tilknytning til havnen. Desuden øvrige havnerelaterede erhverv.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Planlægning for området skal varetage hensynet til kystlandskabet og §3-beskyttet strandeng.

 • Friarealer og beplantning

  Offentligheden skal sikres adgang til kysten.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1 - 4. Ejendommen Reersø havn, matr. nr. 90b og 90c, Reersø by, Kr. Helsinge, er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1).

 • Andet

  Hovedparten af området er beliggende inden for standbeskyttelseslinjen. Max 150 bådpladser. Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 309-4 Landsbyen Reersø. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Status

  Vedtaget